สอบติดมหาลัยชื่อดัง

ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ที่เรียนที่ Bright up tutor P'Jeng
แล้วสอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง


1. ศิรัส  ชนานิยม (น้องปูรณ์)
สอบติด มหาวิทยาลัยศิลปากรณ์อินเตอร์
สอบติดคณะ B.B.A

2. เอกสุวัชร์  เกียรติภัทรชัย
สอบติด 
มหาวิทยาลัยศิลปากรณ์อินเตอร์

3. ศศิภา ชุณหรุ่งโรจน์
สอบติด มหาวิทยาลัยศิลปากรณ์อินเตอร์


4. ปวริศา วัฒนกูล
สอบติด 
มหาวิทยาลัยศิลปากรณ์อินเตอร์

5. นัสภัสสร  ทรัพย์ส่งแสง (น้องแบม)
สอบติด มหาวิทยาลัยศิลปากรณ์อินเตอร์

6. พงศกร ตันติวรพันธ์ุ (น้องกร)
สอบติด มหาวิทยาลัยศิลปากรณ์อินเตอร์

7. ประวิส (น้องคริส)
สอบติด มหาวิทยาลัยศิลปากรณ์อินเตอร์

8. ฉัตรนรินทร์ (น้องเต้)
สอบติด มหาวิทยาลัยศิลปากรณ์อินเตอร์

9. อาธิตยา (น้องมีมี่)
สอบติด มหาวิทยาลัยศิลปากรณ์อินเตอร์

10. พัทธดนย์  กานต์ดา
สอบติด มหาวิทยาลัยศิลปากรณ์อินเตอร์
คณะ Communication Design