ธรรมศาสตร์จุฬา

ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ที่เรียน Bright Up Center By P'Jeng
แล้วสอบติดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอินเตอร์

Chulalongkorn University International Programน้องๆที่เรียนแล้วสอบติด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอินเตอร์

1. ณรงชัย  วิศิษฎ์ปัญญา (น้องเอิร์ธ)
สอบติดคณะ วิศวกรรมยานยนต์

2. ปพิชญา  ศักดิ์เสรีชัย (น้องฟ้า)
สอบติดคณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์

3. ชัยณรงค์  วิสิทธ์ปัญญา (น้องโอ๊ค)
สอบติดคณะ วิศวกรรมยานยนต์ ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ที่เรียน Bright Up Center By P'Jeng
แล้วสอบติดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อินเตอร์น้องๆ ที่เรียนแล้วสอบติด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1. จิราเมธ  เตชะศุภตระกูล (น้องวิน)
สอบติดคณะ รัฐศาสตร์อินเตอร์

2. พลอยไพลิน ธรรมอธิคม (น้องติวเตอร์)
สอบติดคณะ รัฐศาสตร์อินเตอร์

3. กวิสรา  พาณิชย์อำนวยสุข (น้องหมิว)
สอบติดคณะ วารสารอินเตอร์

4. ณัชกร จารุสิริสิน (น้องออม)
สอบติดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5. พลวัฒน์  อักษราภรณ์ (น้องภูมิ)
สอบติดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

6. กวินทร์ ทีนะกุล
สอบติดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


7. สิรวิชญ์  โชคพันทวี (น้องทีม)
สอบติดคณะ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

8. สรวิชญ์  โชคพันทวี (น้องไทม์)
สอบติดคณะ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์