คอร์สติวสอบเข้าจุฬาและธรรมศาสตร์

 ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่มาเรียนที่ Brightup center By P'Jeng

แล้วสอบติด จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยอินเตอร์

CHULALONGKORN UNIVERSITY INTERNATIONAL PROGRAM

Chulalongkorn .JPG
 4860472_n.jpg


จุฬาอินเตอร์เป็นการเรียนระบบนานาชาติซึ่งเปิดสอนในคณะ

     1. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (BBA)

           - Accounting

           - International Business Management

     2. คณะเศรษฐศาสตร์ (EBA)

           - สาขา Applied Chenistry (เคมีประยุกต์)

     3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ISE) เปิดสอน 4 สาขา

           - Nano Engineeering (NANO)

           - Automotive Design and Manufacturing Engineering (ADME)

           - Information and Communication Engineering (ICE)

           - Aerospace Engineering (AERO)

     4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาที่เปิดสอนได้แก่

          - In Architeetural Design (INDA)

          - Communication Design (Comm De)

     5. คณะนิเทศศาสตร์ (CommArts)

          - สาขา Communication Management

     6. คณะอักษรศาสตร์ (BALAC)

         - สาขา Language and Culrure

     7. คณะจิตวิทยา (IIPP)

         - สาขา Psychological Science

CU-TEP หรือ Toefl หรือ IELTS หรือ SAT

SAT หรือ CU-AAT ขึ้นอยู่กับคณะที่เลือก

SAT หรือ CU-ATS ขึ้นอยู่กับคณะที่เลือก

CU-TEP คืออะไร?

      วัดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางทักษะการอ่าน (Reading) การเขียน (Writing) การฟัง (Listening) การพูด (Speaking)  รายละเอียดเพิ่มเติม

CU-AAT คืออะไร?

     แบบทดสอบฉบับนี้ใช้วัดความถนัดโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน หลัก ๆ ดังนี้

     1. Math Section ใช้สำหรับวัดความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ในเรื่องต่อไปนี้

          - Arithmetic

          - Algebra

          - Geometry

          - Problem Solving

     2. Verbal Section ใช้สำหรับวัดความสามารถทางด้านภาษาในเรื่องต่อไปนี้

          - Understanding how the different parts of a sentence fit logically together

          - Finding the meaning of vocabulay in context

          - Identifying Sentence errors

          - Improving sentences and paragraphs   รายละเอียดเพิ่มเติม

CU-ATS ทดสอบอะไร?

แบบทดสอบ CU-ATS (Aptitude Test for Science of Chulalongkorn University) ใช้วัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย

     - วิชาฟิสิกส์

     - วิชาเคมี     

นำผลสอบไปใช้อะไร?

     สำหรับบุคคลที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ

CU-ATS (Nano) คืออะไร?

     แบบทดสอบ CU-ATS (Nano) (Apitude Test for Science (Nano) of Chulalongkorn University) ใช้วัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์(นาโน) ประกอบด้วย

          - วิชาฟิสิกส์

          - วิชาเคมี

          - วิชาชีววิทยา

นำผลสอบไปใช้ทำอะไร?

     เหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมนาโน 

 

ขอแสดงความยินกับน้องๆ ที่เรียนที่ Brightup Center P'Jeng 

        แล้วสอบติด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อินเตอร์

THAMMASAT UNIVERSITY INTERNATIONAL COLLEGE

 

17032560001.jpg

ทีมไทม์.jpg

 4860472_n.jpg

 

 ทำไมต้องเรียนที่ Bright Up Center?

       ที่ Bright Up Center By P'Jeng เราเชี่ยวชาญการสอนและด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปี

ทำให้เราเข้าใจน้องๆ เกี่ยวกับปัญหาด้านต่างๆที่ส่วนใหญ่น้องๆจะพบเจอในการสอบ เราจึงมุ่งเน้นในการคิดวิเคราะห์เทคนิคต่างๆ

เพื่อให้น้องๆทุกคนได้ผลลัพท์ออกมาดีเริ่ด โดยน้องๆทุกคนที่มาเรียนที่ Bright Up Center By P'Jeng สามารถสอบ

ผ่านได้และยังสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยในฝันได้สูงถึง 99% ทุกคน ทุกรอบ ทุกเทอม

         น้อง ๆ ไม่ต้องกังวลว่าเรียนภาคสามัญ(ภาคไทย) หรือไม่เคยเรียนต่างประเทศมาแล้วจะสอบไม่ได้ ไม่ว่าน้อง ๆ

มีพื้นฐานเป็นเช่นไร....เราสามารถช่วยให้น้อง ๆ เข้ามหาวิทยาลัยในฝันได้แน่นอนค่ะ

 

ธรรมศาสตร์อินเตอร์เป็นการเรียนระบบนานาชาติซึ่งเปิดสอนในคณะ

1. คณะวิศวะ/วิทยาอินเตอร์ (SIIT)

     - Engineering

     - Technology

     - Management

2. คณะวิศวะอินเตอร์ (TEP/TEPE)

3. คณะบัญชีบริหารอินเตอร์ (BBA)

     - Accounting

4. คณะเศรษฐศาสตร์อินเตอร์ (BE)

5. คณะศิลปศาสตร์ อังกฤษอเมริกันศึกษา BAS (British - American Studies)

6. คณะศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารธุรกิจ BEC (Business English Communication)

7. คณะศิลปศาสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา SEAS (Southeast Asian Studies)

8. คณะจีนศึกษา (PBIC)

9. คณะวารศาสตร์อินเตอร์ (BJM)

10. คณะรัฐศาสตร์ (BMIR)

 

สอนทุกตัวที่ใช้ในการสอบ

- TU-GET

- SMART I-II

- SAT

- IELTS

 

TU-GET คืออะไร ?

     TU-GET ย่อมาจาก THAMMASAT UNIVERSITY GENERAL ENGLISH TEST เป็นชื่อของแบบทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของผู้ที่จะประสงค์สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเฉพาะหลักสูตรนานาชาติ ที่ใช้ผลคะแนน TU-GET เป็นส่วนประกอบในการพิจารณารับเข้าศึกษา หรือผู้ที่ประสงค์จะทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของตนเอง โดยแบบทดสอบจะมีการวัดความรู้ 3 ด้านดังนี้

 

SMART I-II คืออะไร ?

     SMART 1 (Scholastic Management Aptitude Requirement Test สำหรับระดับปริญญาตรี หรือ SMART For Undergraduate Level เป็นชุดข้อสอบที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นโดยศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยใช้เครื่องมือในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อประเมินความพร้อมและความเหมาะสมของบุคคลในการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีทางด้านการบัญชีและบริหารธุรกิจ ในระดับปริญญาตรีทางการบัญชีและบริหารธุรกิจทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ (BBA) ผ่านโครงการรับตรง (Direct Entrance) ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยประกอบด้วย

     - วัดความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ (60นาที)

     - วัดความสามารถด้านการอ่าน (60นาที)

     - วัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (60นาที)

     - วัดความรู้รอบตัว (15นาที)     รายละเอียดเพิ่มเติม   

 

SAT คืออะไร

     SAT ย่อมาจาก Scholastic Aptitude Tests หรือ Scholastic Assessment Tests มหาวิทยาลัยจะนำคะแนนสอบ SAT นี้ไปเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา แต่ละมหาวิทยาลัยก็จะมีเกณฑ์การใช้คะแนนนี้ต่างกันไป ทุกวันนี้ดูเหมือนว่าใครก็ตามที่อยากสมัครเรียนในหลักสูตรนานาชาติไม่ว่าจะเป็นที่จุฬาลงกรณ์ ธรรมศาสตร์ มหิดล หรือสถาบันอื่นๆ จะต้องสอบ SAT  กันแทบทุกคน วันนี้เราจะมาดูกันว่าข้อสอบที่บางคนเรียก "แซท" หรือบางคนเรียก "เอส เอ ที" นั่นคืออะไรกันแน่ และทำไมหลักสูตรนานาชาติเกือบทุกแห่งถึงพร้อมใจกันรับผลสอบนี้กัน
 

    

   


        

       

           50000ความ.jpg