Course Toefl IELTS SAT BMAT

Course ติว IELTS, Toefl, SAT, BMAT
    IELTS เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษ จะเป็นตัวประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ประกอบด้วย การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ผลสอบ IELTS เป็นที่ยอมรับจากองกรณ์
กว่า 10,000 แห่งครอบคลุมทั้งองค์กรภาครัฐ สถานศึกษา และสถาบันชั้นนำใน 140 ประเทศ 
และยังเป็นผลทดสอบทางภาษาอังกฤษเพียง 1 เดียวที่รับการยอมรับจากกองตรวจคนเข้าเมือง
ในหลายๆประเทศด้วย

Bright Up Tutor By P'Jeng ได้เปิดติวคอร์ส IELTS  ให้กับน้องๆ นักเรียนได้คะแนนสูง
ติวแบบเห็นผลจริง สอบถามหรือปรีกษา ทดสอบความรู้ฟรี
   
Toefl  เป็นการทดสอบวัดความรู้ ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของภาษาอังกฤษอเมริกัน
ถ้าเป็นประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักก็จะได้มีการทดสอบ Toefl เป็นนักศึกษาที่
มาจากประเทศอื่นๆ การวัดผลแบ่งเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้
1 การทดสอบการอ่าน IBT 3เรื่อง 39 คำถาม ใช้เวลาสอบ 60 นาที
2 การทดสอบการฟัง  IBT 6เรื่อง 34 คำถาม ใช้เวลาสอบ 50 นาที
3 การทดสอบการพูด IBT 6 เรื่อง 6 คำถาม ใช้เวลาสอบ 20 นาที
4 การทดสอบการเขียน IBT  2เรื่อง 2 คำถาม ใช้เวลาสอบ 55 นาที

Bright Up Tutor By P'Jeng ก็มีการเปิดคอร์สติว Toefl ให้กับน้องๆ ติวทุกตัวที่ใช้ในการสอบ
น้องที่มาเรียนเห็นผลจริงทุกคนน้องๆที่สนใจก็สามารถสอบถามคอร์สเรียนได้ปรึกษาฟรี
   
SAT เป็นข้อสอบมาตรฐานสากลของนักเรียนในระดับอุดมศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา
มีวิชาเลข (Mathematics) และ ภาษาอังกฤษ (Reading&Writing) ปัจจุบันข้อสอบ SAT ได้
รับการยอมรับทั่วโลก ทำให้มหาวิทยาลัยชั้นนำได้นำผลคะแนนมาพิจารณาในการรับนักเรียน
เข้าศึกษาต่อ ข้อสอบ SAT มี 2 Parts คือ
1 Evidence-Based Reading&Writing
2 Mathematics

Bright Up Tutor By P'Jeng ก็มีการเปิดสอนคอร์สติว SAT ทุกตัว ที่ใช้สอบน้องนักเรียนที่มา
เรียนเห็นผลจริง สอบถามปรึกษาเรื่องเรียนฟรี 
   
BMAT เป็นข้อสอบเฉพาะทางจัดทำโดย Cambridge Assessment แห่งสหราชอาณาจักร
เข้าศึกษาต่อในสาขาการแพทย์ สัตวแพทย์ ซึ่งเป็นหลักสูตรแพทย์ศาสตร์อินเตอร์ หลักสูตร
การแพทย์ในไทยที่ใช้ข้อสอบ BMAT ให้รับนักศึกษาแพยท์ คือ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Bright Up Tutor By P'Jeng ก็มีเปิดสอนคอร์ส BMAT ให้กับน้องๆ นักเรียนสามารถสอบถามข้อมูล
หรือปรึกษาเรื่องเรียนได้ฟรีค่ะ
ด้วยประสบการณ์กว่า 16 ปี น้องที่่มาเรียนประสบความสำเร็จมากกว่า 50,000 คน
สอบติดจริง ทุกคน ทุกรอบ ทุกเทอม