ติวเพิ่มเกรด

            ติวเพื่มเกรด
เรียนจริง เกรดเพิ่มขึ้นจริง 100%
ราคาเริ่มต้นเพียง 100 บาท ต่อ/ชั่วโมง
    -  เรียนเดี่ยว (เลือก วัน เวลา เรียนได้)
    -  เรียนกลุ่ม (จัดกลุ่มมาเองหรือสถาบันจัดให้)
    -  เลข วิทย์ อังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ
    -  ป.1 - ป.6 , ม.1- ม.6
    -  ภาคไทย (สามัญ) , ภาค English Program (EP), ภาค Inter

นี่เป็นส่วนของน้องๆที่มาเรียนเพิ่มเกรด แล้วเกรดเพิ่มขึ้นจริง


1. น้องพีท ภูมิพัฒน์  ธนลภัสวาณิชย์
2. น้องบิว พัทธนดลย์  กานต์คา
3. น้องเนย ชลธิชา ปรีดานนท์
4. น้องกร ยศกร ธเนศานุรักษ์
5.น้องแบม ศกุนิชญ์  เอี่ยมจรรัส
6. น้องเม่น เมธิต  วานิชพงศ์สนธ์
7. น้องแบงค์ ศิรัส  เอี่ยมจรัส
8. น้องเตม ศิริพงษ์ เลิศพิธียะวณิชย์