น้องๆที่สอบติดMUIDS

ผลงานน้องๆ ที่สอบติด Mahidol University International Demonstration School (MUIDS)
     น้องๆที่มาเรียนที่ Bright Up Center By P'Jeng แล้วสอบติดจริง 99%
                         ทุกคน ทุกรอบ ทุกเทอม

 
                       ขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่สอบติด
MAHIDOL UNIVERSITY INTERNATIONAL DEMONSTATION SCHOOL (MUIDS)

สอบติดจริง 98% ทุกรอบ ทุกเทอม เจ้าของผลงานจริงต้อง P'Jeng Tutor เท่านั้น1. น้องทอฝัน อภิชญา  อัศวตั้งเสถียร  จบจาก โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
2. น้องตาต้า  ณิชานันท์  สายมาลา     จบจาก โรงเรียนสาธิต(มัธยม)มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครอยุธยา
3. น้องฝ้าย  ศริยา  สิงหพล                จบจาก โรงเรียนเพลินพัฒนา
4. น้องเมก้า  เมธา  เมธาวิศาล            จบจาก British Columbia International School
5. น้องเฟท นิติกร   สะสมวงศ์             จบจาก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน

                         ขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่สอบติด
MAHIDOL UNIVERSITY INTERNATIONAL DEMONSTATION SCHOOL (MUIDS)

สอบติดจริง 98% ทุกรอบ ทุกเทอม เจ้าของผลงานจริงต้อง P'Jeng Tutor เท่านั้น1.  ญาณิน   เกษมสัน             จบจาก   โรงเรียนเพลินพัฒนา
2.  ศศิธร     นพเกล้า              จบจาก   โรงเรียนเลิศหล้ากาญจนาภิเษก
3.  ภีมปณต  พงษ์ไทย            จบจาก   โรงเรียนสงวนหญิง
4.  ธัญญ์ฐิตา สิมะนิธิพงศ์         จบจาก  โรงเรียนสงวนหญิง
5.  ธีรดนย์    พูณขำ                จบจาก  โรงเรียนเพลินพัฒนา
6.  แอนนา    เดวิส                  จบจาก  โรงเรียนเลิศหล้า
7.  ศุภณัฐ     ศรีผองอินทร์        จบจาก  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
8.  ขวัญชนก  ชัยชนะโยธินวัชร  จบจาก  โรงเรียนเขมะอนุสรณ์
9.  ธยาน์  งามประวัติดี             จบจาก  โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
10. จิรภาส กิติประเสริฐ            จบจาก  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
11. พิมพ์พิสุทธิ   สกุลรุ่งทรัพย์  จบจาก  โรงเรียนสงวนหญิง
12. วรินทร  เสมอภาค              จบจาก  โรงเรียนเลิศหล้า
13.  จริชญา  นิมิตปัญญา          จบจาก   โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
14. อริสรา  ภัทรอัจริยกุล          จบจาก  โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
15. นุชา  โปวอนุสรณ์               จบจาก  โรงเรียนร่วมฤดีอินเตอร์


               ขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่สอบติด
MAHIDOL UNIVERSITY INTERNATIONAL DEMONSTATION SCHOOL (MUIDS) 
   

1. บูม (นิธิศ กวีวรศาสตร์)              จบจาก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
2. อ้าย (จนิสตา ชัยกาญจนาศักดิ์)  จบจาก โรงเรียนเลิศหล้ากาญจนา
3. พูน์ (ปัญญธร โชติภัทรวาณิช)     จบจาก โรงเรียนอัสสัมชัญ
4. ปัน (เบญญาภา แก้วจินดา)         จบจาก โรงเรียนสตรีวิทยา1
5. กอล์ฟ (ศรัณญ์ โชติประดิษฐ์)      จบจาก โรงเรียนทิวไผ่งาม
6. ป๋อม (ณัชชา รจนานนท์)             จบจาก โรงเรียนจิตรลดา
7. ตะนอย (นาตรีทิพย์ สุทธิสารณกร) จบจาก โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์
8. นาเดีย (ธนากาน จินดาโชติสิริ)      จบจาก โรงเรียนสาธิตจุฬา
9. เม่ย (ณัชฌา อภิโชคสถาพร)         จบจาก British columbia International school
10. ดาด้า (รินรดา เชาวลิต)               จบจาก โรงเรียนราชินี
11. เอิน (ดวงจรินทร์ ศิริจงกลทอง)    จบจาก โรงเรียนราชินี
12. จีน (สุชานุช พุทธประภาศรี)        จบจาก Saint Juseph 
13. ลูกแก้ว (แก้วกวี ปลื้มเจริญ)        จบจาก โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
14. ฟาง (พิชญ์ เลาฟวิโรจน์)            จบจาก โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
15. แบงค์ (ฐิติสิทธิ์ ลิวิตขจร)           จบจาก โรงเรียนอัสสัมชัญพระราม2
16. ตวง (เปรม เรืองคณา)                จบจาก โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
17. มีน (ธันยพร ชื่อตระกูลวงศ์)        จบจาก โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์
18. เอมี่ (ศิริวรรณ เผ่าปฏิมากร)        จบจาก โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา
19. ออย (ศศิภา ชุณหรุ่งโรจน์)         จบจาก โรงเรียนเลิศหล้า
20. จ๋า (กมลวรรณ เอมอ่อง)             จบจาก โรงเรียนราชินี
21. ติงติง (เวธกา ปรจักษ์ชัยกุล)       จบจาก โรงเรียนซางตาครูสคอนแวนต์
22. ซัน (จิตตานันท์  พันธ์สิริกร)        จบจาก โรงเรียนสงวนหญิง