CU-AAT

CU-AAT

ผลสอบใช้สำหรับศึกษาต่อปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษทุกคณะของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

รายละเอียดข้อสอบ CU-AAT


​แบบทดสอบวัดความถนัด CU-AAT (Chulalongkorn University Academic Aptitude Test)
สำหรับผู้ประสงค์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรนานาชาติ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
​  

 

ข้อสอบ CU-AAT จะประกอบด้วย

แบบทดสอบฉบับนี้ใช้วัดความถนัดโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ ดังนี้

Math Section:

ใช้สำหรับวัดความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ในเรื่องต่อไปนี้
 • Arithmetic
 • Algebra
 • Geometry
 • Problem solving

Verbal Section:

 ใช้สำหรับวัดความสามารถทางด้านภาษาในเรื่องต่อไปนี้

 

 • Understanding how the different parts of a sentence fit logically together
 • Finding the meaning of vocabulary in context
 • Identifying sentence errors
 • Improving sentences and paragraphs.

 

แบบทดสอบส่วนนี้ประกอบด้วย 2 ส่วนย่อย ดังนี้

The Critical Reading Section
 • Sentence Completion
 • Passage-based Reading
The Writing Section
 • Improving Sentences
 • Identifying Sentence Errors
 • Improving Paragraphs

 

แนวข้อสอบ CU-AAT Part Verbal :

ข้อสอบ CU-AAT จะยากกว่า CU-TEP เนื่องจากมีส่วนเลือกคำที่เหมาะสมมาเติมในประโยคมีเรื่องอ่านซึ่งยาวและยากกว่ามาก 
มีการสอบ error ที่ยาก มีส่วนให้แกประโยคที่ขีดเส้นใต้และการแก้ paragraph ที่ซับซ้อนกว่ามาก CU-AAT จะคล้ายกับ  
SAT แต่ศัพท์ของ CU-AAT โดยรวมง่ายกว่า แต่ที่โหดเหมือนกันคือ ตอบผิดติดลบ ในส่วนของ Part Reading CU-AAT 
จะมีส่วน improving sentence ที่แก้ประโยคที่ขีดเส้นใต้ มี improving paragraph ให้แก้ตัวย่อนหน้าในเรื่อง และ error 
โดยโจทย์จะมีตัวหลอกเยอะมาก ต้องแม่นมากก ส่วนreading CU-AAT นั้นมีส่วนที่เป็น sentence completion 
เติมคำที่ถูกต้องในประโยคและเรื่องให้อ่านซึ่งยากมาก

 

ค่าสมัครสอบ :

800 บาท

 

หมายเหตุ ! :

1.แบบทดสอบ CU-AAT เป็นข้อสอบแบบตัวเลือกทั้งหมด
2.การคิดคะแนนหากผู้เข้าสอบตอบผิดจะถูกหักข้อละ 0.25 คะแนน

 

ตารางสอบ CU-AAT

 

Test Schedule

Test Dates

Test Time

Registration/
Payment Periods

1/2013

13 ม.ค. 56

13.00-15.30

03 - 13 ธ.ค. 56
2/2013 14 ก.ค. 56

13.00-15.30

03 - 13 มิ.ย. 56
3/2013 12 ต.ค. 56

13.00-15.30

02 - 12 ก.ย. 56
4/2013 10 พ.ย. 56

13.00-15.30

01 - 10 ต.ค. 56
5/2013 08 ธ.ค. 56

13.00-15.30

01 - 11 พ.ย. 56

หมายเหตุ ศูนย์ทดสอบทางวิชาการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการข้างต้นตามความเหมาะสม

วิธีการสมัคร :

ผู้สมัครต้องสมัครสอบผ่านโปรแกรมลงทะเบียนแบบOnlineทาง Internet เท่านั้น และหลังจากที่ผู้สมัครลงทะเบียนถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้ว โปรแกรมจะสร้างใบลงทะเบียนให้ผู้สมัคร ดังนั้น เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ผู้สมัครใช้ในการลงทะเบียนต้องต่อเข้ากับเครื่องพรินเตอร์ให้พร้อม

ใบลงทะเบียน :

หลังจากที่ผู้สมัครลงทะเบียนถูกต้องแล้วระบบจะสร้างใบลงทะเบียน ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 : แสดงตารางสอบที่ผู้สมัครเลือก และค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระ
ส่วนที่ 2 : เป็นหลักฐานการชำระเงินของผู้สมัคร หลังจากที่ผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียมที่งธนาคารเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่งธนาคารจะประทับตราธนาคารเพื่อเป็นหลักฐานการรับเงิน 
ส่วนที่ 3 : เป็นหลักฐานการรับเงินของธนาคาร ซึ่งเจ้าหน้าที่ธนาคารจะฉีกส่วนนี้เก็บไว้

ค่าธรรมเนียมและการชำระค่าธรรมเนียม :

ศูนย์ทดสอบฯ คิดค่าธรรมเนียมการสมัครสอบวิชาละ 800 บาท พร้อมค่าธรรมเนียมของธนาคาร 15 บาทต่อใบลงทะเบียน 1 ใบ โดยในการชำระค่าธรรมเนียม ผู้สมัครต้องใช้แบบฟอร์มใบลงทะเบียนที่พิมพ์จากโปรแกรมลงทะเบียนแบบOnlineเท่านั้น เพื่อนำไปยื่นชำระค่าธรรมเนียมที่ี่เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์หรือไทยธนาคาร (ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ)ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันที่ระบุไว้บนใบลงทะเบียนและให้เจ้าหน้าที่ธนาคารประทับตราชำระเงินบนใบลงทะเีบียนไว้เป็นหลักฐาน การสมัครจะถือว่าเสร็จสิ้นสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สมัครลงทะเบียนถููกต้องและชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
การชำระเงินโดยการกรอกใบนำฝากของธนาคารหรือการชำระเงินนอกเหนือจากช่วงเวลาที่กำหนดไว้จะถือว่าการสมัครครั้งนั้นเป็นโมฆะ และผู้สมัครจะไม่สามารถขอรับเงินคืนหรือเลื่อนการลงทะเบียนหรือโอนเงินให้ผู้สมัครรายอื่นได้

 

“ทางสถาบัน Bright up center by P’JENG มีเปิดสอนคอร์ส CU-AAT โดยนักเรียนที่มาเรียนสอบได้ถึง 98% ทุกรอบ” รายละเอียด...

 

Bright Up Center By P’Jeng โรงเรียนกวดวิชามงคลพัฒนา 

เราดูแล ใส่ใจน้องๆทุกคน ดุจดังบุตรหลาน และน้องๆของเราเอง

 

ราคาไม่แพง..คุณภาพเยี่ยม ต้องที่ Bright up Center By P’ Jeng

 

                เรียนจริง....ได้ผลจริง   

 

ห้องเรียนของเรากว้างขวาง เนื้อที่ของเรามีมากกว่า 1 ไร่ครึ่ง

 

น้องๆสามารถเลือกเรียนได้ทั้ง Course เรียนกลุ่ม – เดี่ยว นะค่ะ ราคาพิเศษ เลือกวันเวลาเรียนได้

 

น้องๆคนไหนสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่งเติมได้ที่