เนื้อหาหลักสูตรวิชาชีววิทยา ระดับชั้น ม.4 - ม.6

เนื้อหาหลักสูตรวิชาชีววิทยา ระดับชั้น ม.4

เทอม 1

เทอม 2

บทที่ 1 เราจะศึกษาชีววิทยากันอย่างไร บทที่ 2 หน่วยของสิ่งมีชีวิต บทที่ 3 สารเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต บทที่ 4 การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ บทที่ 5 การเจริญเติบโตและการแบ่งเซลล์

 

บทที่ 1 พันธุศาสตร์ บทที่ 2 วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต บทที่ 3 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

 

เนื้อหาหลักสูตรวิชาชีววิทยา ระดับชั้น ม.5

เทอม 1

เทอม 2

บทที่ 1 โครงสร้างและหน้าที่ของพืชมีดอก

บทที่ 2 การสังเคราะห์ด้วยแสง

บทที่ 3 การแลกเปลี่ยนก๊าซ

บทที่ 4 การคายน้ำและการลำเลียงสารในพืช

บทที่ 5 การสืบพันธุ์ของพืชมีดอก

บทที่ 6 การตอบสนองของพืช

 

บทที่ 1 การย่อยอาหาร

บทที่ 2 การลำเลียงสาร

บทที่ 3 ภูมิคุ้มกันของร่างกาย

 

เนื้อหาหลักสูตรวิชาชีววิทยา ระดับชั้น ม.6

เทอม 1

เทอม 2

บทที่ 1 พันธุศาสตร์

บทที่ 2 สารพันธุกรรม

บทที่ 3 เทคโนโลยีทาง DNA

บทที่ 4 วิวัฒนาการ ความหลากหลายทางชีวภาพ

 

บทที่ 1 ระบบประสาทและฮอร์โมน บทที่ 2 ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต บทที่ 3 พฤติกรรม