เนื้อหาหลักสูตรวิชาเคมี ระดับชั้น ม.4 - ม.6

เนื้อหาหลักสูตรวิชาเคมี ระดับชั้น ม.4

เทอม 1

เทอม 2

บทที่ 1 ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี
1.1 ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี
1.2 อุบัติเหตุจากสารเคมี
1.3 การวัดปริมาณสาร
1.4 หน่วยวัด
1.5 วิธีการทางวิทยาศาสตร์

บทที่ 2 อะตอมและสมบัติของธาตุ
2.1 แบบจำลองอะตอม
2.2 อนุภาคในอะตอมและไอโซโทป
2.3 การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม
2.4 ตารางธาตุและสมบัติของธาตุหมู่หลัก
2.5  ธาตุแทรนซิชัน
2.6 ธาตุกัมมันตรังสี
2.7 การนำธาตุไปใช้ประโยชน์และผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต

บทที่ 3 พันธะเคมี
3.1 สัญลักษณ์แบบจุดของลิวอิสและกฎออกเตต
3.2 พันธะไอออนิก
3.3 พันธะโคเวเลนต์
3.4 พันธะโลหะ
3.5 การใช้ประโยชน์ของสารประกอบไอออนิก

 

บทที่ 4 โมลและสูตรเคมี
4.1 มวลอะตอม
4.2 โมล
4.3 สูตรเคมี

บทที่ 5 สารละลาย
5.1 ความเข้มข้นของสารละลาย
5.2 การเตรียมสารละลาย
5.3 สมบัติบางประการของสารละลาย

บทที่ 6 ปริมาณสัมพันธ์
6.1 ปฏิกิริยาเคมี
6.2 สมการเคมี
6.3 การคำนวณปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมี
6.4 สารกำหนดปริมาณ
6.5 ผลได้ร้อยละ

 

เนื้อหาหลักสูตรวิชาเคมี ระดับชั้น ม.5

เทอม 1

เทอม 2

บทที่ 7  แก๊สและสมบัติของแก๊ส
7.1  ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตร ความดัน อุณหภูมิ
7.2  กฎแก๊สอุดมคติ  และความดันย่อย
7.3  ทฤษฏีจลน์ และการแพร่ของแก๊ส
7.4  การประยุกต์ใช้ความรุ้เกี่ยวกับแก๊ส และสมบัติของแก๊ส
 

บทที่ 8  อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
8.1  ความหมายและการคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
8.2  แนวคิดเกียวกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
8.3  ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา
 
บทที่ 9 สมดุลเคมี
9.1  สภาวะสมดุล
9.2  ค่าคงที่สมดุล
9.3  ปัจจัยที่มีผลต่อสมดุล
9.4  สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิต  สิ่งแวดล้อม  และอุตสาหกรรม
 

บทที่ 10  กรด-เบส
10.1  ทฤษฏีกรด-เบส
10.2  คู่กรด-เบส
10.3  การแตกตัวของกรด เบส และน้ำ
10.4  สมบัติกรด-เบสของเกลือ
10.5  pH ของสารละลายกรดและเบส
10.6  ปฏิกิริยาเคมีระหว่างกรดและเบส
10.7  การไทเทรตกรด-เบส
10.8  สารละลายบัฟเฟอร์
10.9  การประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับกรด-เบส
 
 
บทที่  11  เคมีไฟฟ้า
11.1  เลขออกซิเดชันและปฏิกิริยารีดอกซ์
11.2  การดุลสมการรีดอกซ์
11.3  เซลล์เคมีไฟฟ้า
11.4  ประโยชน์ของเซลล์เคมีไฟฟ้า
11.5  เทคโนโลยีที่เกียวข้องกับเคมีไฟฟ้า

 

เนื้อหาหลักสูตรวิชาเคมี ระดับชั้น ม.6

เทอม 1

เทอม 2

บทที่ 12  เคมีอินทรีย์
12.1  พันธะของคาร์บอนในสารประกอบอินทรีย์
12.2  สูตรโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์
12.3  หมู่ฟังก์ชัน
12.4  ชื่อของสารประกอบอินทรีย์
12.5  ไอโซเมอร์
12.6  สมบัติของสารประกอบอินทรีย์
12.7  ปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบอินทรีย์
12.8  สารประกอบอินทรีย์ในชีวิตประจำวัน

บทที่ 13  พอลิเมอร์
13.1  พอลิเมอร์และมอนอเมอร์
13.2  ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์
13.3  โครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์
13.4  การปรับปรุงสมบัติของพอลิเมอร์
13.5  การแก้ปัญหาขยะจากพอลิเมอร์
 

บทที่ 14 เคมีกับการแก้ปัญหา
14.1  บทนำ
14.2  การใช้ความรู้ทางเคมีในการแก้ปัญหา
14.3  การบูรณาการความรู้ในการแก้ปัญหา
14.4  การนำเสนอผลงาน
14.5  การเข้าร่วมประชุมวิชาการ