เนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.4

เนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.4

เทอม 1

เทอม 2

บทที่ 1 PRESENT TIME

1. simple present and present continuous

2. รูปของ simple present และ present continuous

3. Frequency adverbs ( คำกริยวิเศษณ์แสดงความถี่ )

4. การเติม s ที่ท้ายคำ

5. การสะกดคำที่ลงท้ายด้วย s/-es

6. Noun  action verbs

7. กริยาปัจจุบัน ประโยคคำตอบอย่างสั้นถึงประโยคการตอบด้วย yes/no

บทที่ 2 NOUNS AND PRONOUNS

1. การออกเสียงที่ลงท้ายด้วย s/-es

2. รูปพหูพจน์ของคำนาม

3. ประธาน กริยา และกรรม

4. รูปกรรมของบุพบท ( objects of prepositions )

5. คำบุพบทบอกเวลา (prepositions of time )
การเรียงลำดับคำ ( word order ) สถานที่ ( place ) และเวลา ( Time )

6. การสอดคล้องคำระหว่างประธาน-กริยาในประโยค ( Subject-verb agreement )

7. การใช้คำคุณศัพท์เพื่อขยายคำนาม

8. การใช้คำนามเป็นคำคุณศัพท์

9. บุรุษสรรพนาม ( personal pronouns ) ในรูปประธานและกรรม

10. คำนามแสดงความเป็นเจ้าของ ( possessive nouns )

11. คำสรรพนามและคำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ

12. Reflexive pronouns

13. รูปเอกพจน์ของ other , anotherและ the other

14. รูปพหูพจน์ของ other , other (s)และ the other (s)

 

บทที่ 1 PAST TIME

1. การกล่าวถึงอดีต the simple past

2. รูปของ simple past : regular verbs

3. รูปของ simple past :be

4. กริยาปกติ การออกเสียงเมื่อคำลงท้ายด้วย ed

5. การสะกดในรูปของ ing และ ed

6. รูปกาลของกริยา

7. รายการกริยาทั้งหมดที่ผันได้

8. simple past และ past continuous

9. รูปแบบของประโยค past continuous

10. การบอกเหตุการณ์ในอดีตด้วยการใช้ time clauses

11. การพูดถึงสิ่งที่เคยทำจนเป็นนิสัยในอดีต used to

บทที่ 2 QUESTION WORDS

1. คำถามและคำตอบอย่างสั้น

2. คำถามแบบ yes/no และคำถามเพื่อสอบถามข้อมูล

3. Where, why, when และ what time

4. การตั้งคำถามด้วย who, who(m)และ what

5. รูปแบบการย่อคำในภาษาพูดและภาษาจีนในประโยคคำถาม

6. การใช้ what + รูปของ do

7. การใช้ what kind of

8. การใช้ which

9. การใช้ whose

10. การใช้ how

11. การใช้ how often

12. การใช้ how far

13. คำแสดงเวลาด้วย it + take และ how long

14. การใช้ how เพิ่มเติม

15. การใช้ how about และ what about

16. Tag questions