เนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.5

เนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.5

เทอม 1

เทอม 2

บทที่ 1 MODAL AUXILIARIES

1. กริยาช่วย ( modal auxiliaries )

2. คำแสดงความสามารถ canและ could

3. การกล่าวถึงความน่าจะเป็นด้วย mayและ might

4. การใช้สำนวนกล่าวคำขออนุญาตด้วย mayและ can

5. การใช้ could เพื่อกล่าวถึงความน่าจะเป็น

6. การถามอย่างสุภาพด้วย may I, could I , can I

7. การขอความช่วยเหลืออย่างสุภาพด้วย would you, could you, will you , can you

8. การแสดงข้อเสนอแนะด้วย shouldและ ought to

9. การให้คำแนะนำ had better

10. การพูดถึงเรื่องของความจำเป็นด้วย have to, have got to, must

11. การแสดงความไม่จำเป็นด้วย do not have to

12. การห้ามปรามโดยใช้ must not

13. การแสดงความเป็นเหตุเป็นผลด้วย must

14. Imperative sentences

15. การแสดงข้อเสนอแนะด้วย lets and why dont

16. การแสดงความชอบด้วยprefer,likebetter, would rather

บทที่ 2 CONNECTING IDEAS

1. การเชื่อมความด้วย and

2. การเชื่อมความด้วย butและ or

3. การเชื่อมความด้วย so

4. การใช้กริยาช่วยหลังbut และ and

5. การใช้ and + too , so , either, neither

6. การเชื่อมความด้วย because

7. การเชื่อมความด้วย even thoughหรือ although

บทที่ 1 FUTURE TIME

1. Be going toและ will

2. การกล่าวถึงอนาคตด้วย time clauses และ if-clauses

3. การใช้ present continuous เพื่อบอกเหตุการณ์ในอนาคต

4. การใช้ simple present เพื่ออนาคตกาล

บทที่ 2 คำนามนับได้/ไม่ได้ และคำนำหน้านาม

1. Count and noncount nouns

2. การใช้ several , a lot of, many/much และ a few/ a little

บทที่ 3 adjective clauses

1. การใช้ who, whom, who ,who(m),that , whichใน adjective clauses

บทที่ 4 GERUNDS และ INFINITIVES

1. กริยา + gerund

2. Go + - ing

3. กริยา + infinitive

4. การใช้ in order to และ for

5. การใช้ infinitive กับ too และenough

บทที่ 5 THE PASSIVE

1. ประโยค active และประโยค passive

2. Transitive and intransitive verbs

3. รูป passiveforms ของ present และ past progressive

4. การใช้ be used /accustomed to

5. การใช้ get used /accustomed to

6. การใช้ be supposed to