เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 [T2]

เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 ( เทอม 2 )

เลขหลัก ( พื้นฐาน )

เลขเสริม ( เพิ่มเติม )

บทที่ 1. ฟังก์ชัน

1. ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

- ความสัมพันธ์

- โดเมนและเรนจ์

- ฟังก์ชัน

2. ฟังก์ชันเชิงเส้น

3. ฟังก์ชันกำลังสอง

- กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง

- การนำกราฟไปใช้ในการแก้สมการและอสมการ

- การแก้ปัญหาโดยใช้ความรุ้เรื่องฟังก์ชันกำลังสองและกราฟ

4. ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
5. ฟังก์ชันค่าสมบรูณ์
6. ฟังก์ชันขั้นบันได

บทที่ 2. อัตราส่วนตรีโกณมิติ

2.1 อัตราส่วนตรีโกณมิติ

2.2 การประยุกต์ของอัตราส่วนตรีโกณมิติ

บทที่ 1. ระบบสมการเชิงเส้น+เมทริกซ์
1. ระบบสมการเชิงเส้น
2. เมทริกซ์
3. ตัวผกผันการคุณของเมทริกซ์
4. การหาตัวผกผันการคูณของเมทริกซ์
5. การใช้เมทริกซ์แก้ระบบสมการเชิงเส้น

บทที่ 2. ฟังก์ชัน
1. ความสัมพันธ์
· ผลคูณคาร์ทีเซียน
· ความสัมพันธ์
· โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์
2. ตัวผกผันของความสัมพันธ์
3. ฟังก์ชัน
· ความหมายของฟังก์ชัน
· การดำเนินการของฟังก์ชัน
· ฟังก์ชันผกผัน
· เทคนิคการเขียนกราฟ

บทที่ 3. เรขาคณิตวิเคราะห์
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์
· ระยะทางระหว่างจุดสองจุด
· จุดกึ่งกลางระหว่างจุดสองจุด
· ความชันของเส้นตรง
· เส้นขนาน
· เส้นตั้งฉาก
· ความสัมพันธ์ซึ่งมีกราฟเป็นเส้นตรง
· ระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุด
2. ภาคตัดกรวย
· วงกลม
· วงรี
· พาราโบลาโบลา
· ไฮเพอร์โบลา
· การเลื่อนกราฟ