เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.5 [T2]

เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.5 ( เทอม 2 )

เลขหลัก ( พื้นฐาน )

เลขเสริม ( เพิ่มเติม )

บทที่ 1. สถิติและข้อมูล

1. ตัวอย่างของกรณีหรือปัญหาที่ต้องใช้สถิติ

2. ความหมายของสถิติ

3. สถิติกับการตัดสินใจและวางแผน

4. ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล

 

บทที่ 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

1. การแจกแจงข้อมูลความถี่

· การแจกแจงความถี่สะสม

· การแจกแจงความถี่สัมพัทธ์

· การแจกแจงความถี่สะสัมสัมพัทธ์

2. การแจกแจงความถี่โดยใช้กราฟ

· ฮิสโทแกรม · แผนภาพต้น ใบ

3. การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล

· เปอร์เซ็นไทล์ · การหาเปอร์เซนไทล์ของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่

4. การวัดค่ากลางของข้อมูล

· ค่าเฉลี่ยเลขคณิต

· ค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนัก

· ค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวม

· การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตข้อมูลที่แจกแจงความถี่

· มัธยฐาน · ฐานนิยม

· ข้อสังเกตและหลักเกณฑ์ที่สำคัญในการใช้ค่ากลางชนิดต่าง ๆ

5. การวัดการกระจายของข้อมูล

· พิสัย · ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

· ความสัมพันธ์ระหว่างการแจกแจงความถี่ ,

 ค่ากลางและการกระจายของข้อมูล

บทที่ 1. จำนวนเชิงซ้อน

1. การสร้างจำนวนเชิงซ้อน

2. สมบัติเชิงพีชคณิตของจำนวนเชิงซ้อน

3. รากที่สองของจำนวนเชิงซ้อน

4. กราฟและค่าสัมบรูณ์ของจำนวนเชิงซ้อน

5. จำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว

6. รากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อน 7. สมการพหุนาม

 

บทที่ 2. ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น

1. กราฟ 2. ดีกรีของจุดยอด 3. แนวเดิน 4. กราฟออยเลอร์ 5. การประยุกต์ของกราฟ

 

บทที่ 3. ความน่าจะเป็น

1. กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ

2. วิธีเรียงสับเปลี่ยน 3. วิธีจัดหมู่

4. ทฤษฎีบททวินาม

5. ความน่าจะเป็นและกฎที่สำคัญบางประการของ

 ความน่าจะเป็น

 

บทที่ 3. การสำรวจความคิดเห็น

1. วิธีสำรวจความคิดเห็น

· ขอบเขตของการสำรวจ

· วิธีเลือกตัวอย่าง

· การสร้างแบบสำรวจความคิดเห็น

· การประมวลผลและวิเคราะห์คึวามคิดเห็น

2. ตัวอย่างเรื่องที่เคยมีการสำรวจความคิดเห็นจาก

 หน่วยงานต่างๆ

3. การนำผลการสำรวจความคิดเห็นไปใช้ประโยชน์