เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.6 [T2]

เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.6 ( เทอม 2 )

เลขหลัก ( พื้นฐาน )

เลขเสริม ( เพิ่มเติม )

 

บทที่ 1. ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์

1. ลำดับอนันต์

· ความหมายของลำดับ

· รูปแบบการกำหนดลำดับ · ลำดับเลขคณิต

· ลำดับเรขาคณิต · ลิมิตของลำดับ

2. อนุกรมอนันต์

· ผลบวกของอนุกรมอนันต์

· สัญลักษณ์แทนการบวก

 

บทที่ 2. แคลคูลัสเบื้องต้น

1. ลิมิตของฟังก์ชัน 2. ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน

3. ความชันของเส้นโค้ง 4. อนุพันธ์ของฟังก์ชัน

5. การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตโดยใช้สูตร

6. อนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบ

7. อนุพันธ์อันดับสูง 8. การประยุกต์ของอนุพันธ์

9. ปฎิยานุพันธ์ 10. ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต

11.ปริพันธ์จำกัดเขต 12. พื้นที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง

 

บทที่ 3. กำหนดการเชิงเส้น

1. กราฟของอสมการเชิงเส้น

2. กราฟของระบบอสมการเชิงเส้น

3. การแก้ปัญหากำหนดการเชิงเส้นโดยวิธีใช้กราฟ