เนื้อหาหลักสูตรวิชาฟิสิกส์ ระดับชั้น ม.4

เนื้อหาหลักสูตรวิชาฟิสิกส์ ระดับชั้น ม.4

เทอม 1 เทอม 2
บทที่ 1 เวกเตอร์
1. ปริมาณทางฟิสิกส์
2. หน่วย ในระบบนานาชาติ 
3. เวกเตอร์และการรวมเวกเตอร์
4. องค์ประกอบเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก
5. การคูณเวกเตอร์ 

บทที่2 การเคลื่อนที่แนวตรง
1. ปริมาณการเคลื่อนที่ (Quantities of motion)
2. สูตรการเคลื่อนที่( Formulas of Rectilinear )
3. การเคลื่อนที่แบบเส้นตรงในแนวดิ่งหรือดิ่งเสรี (Free fall)
4. กราฟการเคลื่อนที่เเนวเส้นตรง (Rectilinear motion Graphical Interpretation)

บทที่ 3 แรง มวล และกฏการเคลื่อนที่ สมดุลต่อการเคลื่อนที่
1. การหาแรงลัพธ์
2. การหาแรงลัพธ์ของ 2 แรง
3. การหาแรงลัพธ์ของ 3 แรง
4. การหาทิศของแรงที่กระทำต่อวัตถุจากลักษณะของการเคลื่อนที่
5. กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
6. กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 1
7. กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 2
8. กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 3
9. แรงเสียดทาน
10. สมดุลของแรง
11. สมดุลต่อการเคลื่อนที่(translationalequilibrium)
12. สมดุลต่อการหมุน(rotational equilibrium)

บทที่1 สมดุลกล
1. สมดุลสถิต (Static Equilibrium) 
2. สมดุลจลน์ (Kinetic Equilibrium)

บทที่ 2 งานและพลังงาน
1. งาน ( Work )
2. กำลัง ( Power )
3. พลังงาน ( Energy )
4. กฎการอนุรักษ์พลังงาน 
( Law Of Conservation Of Energy )

บทที่ 3 การชนและโมเมนตัม
1.ความหมายของโมเมนตัม
2.แรงและการเปลี่ยนแปลงทางโมเมนตัม
3.การดลและแรงดล
4.การหาการดลจากการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม
5.การชน
6.การชนยืดหยุ่นสมบูรณ์
7.การชนแบบไม่ยืดหยุ่น
8.การเคลื่อนที่ของจุดศูนย์กลางมวล