เนื้อหาหลักสูตรวิชาฟิสิกส์ ระดับชั้น ม.5

เนื้อหาหลักสูตรวิชาฟิสิกส์ ระดับชั้น ม.5

เทอม 1 เทอม 2

บทที่ 1 การเคลื่อนที่ 2 มิติ โปรเจคไตล์ วงกลม การหมุน
1.การเคลื่อนที่บนระนาบ
2.การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์
3.การเคลื่อนที่แบบวงกลม

บทที่ 2 การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิค
1.ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิค
2.ความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิกและการเคลื่อนที่แบบวงกลม 
3.การเคลื่อนที่ของมวลที่ติดกับสปริง
4.ลูกตุ้มอย่างง่าย
5.พลังงานของซิมเปิลฮาร์มอนิก

บทที่ 3 สมบัติเชิงกลของสาร
1.สมบัติเชิงกลของของแข็ง
2.สมบัติเชิงกลของของเหลว

บทที่ 4 ความร้อน สมบัติเชิงกลของแก๊สและทฤษฏีจลน์
1.กฏข้อที่ศูนย์ของอุณหพลศาสตร์ 
2.ก๊าซในอุดมคติ 
3.ทฤษฏีจลน์ของก๊าซ 
4.กฏข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 
5.ความดัน อุณหภูมิของก๊าซ 
6.ระยะทางเฉลี่ย 
7.ความเร็วเฉลี่ยของอนุภาค

 

 

บทที่ 1 ไฟฟ้าสถิต
1.กฎของคูลอมบ์
2.สนามไฟฟ้า 

บทที่ 2 ไฟฟ้ากระแส
1.การนำไฟฟ้าตัวนำ
2.กระแสไฟฟ้าในตัวนำ
3.กฎของโอห์ม
4.ความต้านทานและสภาพต้านทาน

บทที่ 3 ไฟฟ้าแม่เหล็ก
1.แม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก
2.สนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้า
3.แรงที่กระทำต่ออนุภาคไฟฟ้าเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก
4.แรงระหว่างสนามแม่เหล็กและไฟฟ้า
5.กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ
6.หม้อแปลงทางไฟฟ้า