เนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1

เนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1

เทอม 1

เทอม 2

บทที่ 1. เรื่อง Noun

บทที่ 2. เรื่อง Articles

บทที่ 3. เรื่อง Pronoun

บทที่ 4. เรื่อง Verb

บทที่ 5. เรื่อง Prepositions

 

บทที่ 6. Adjective

บทที่ 7. Adverb and Comparison

บทที่ 8. There is/are, This, That, These, Those, 
Words of Quantity, Questions

บทที่ 9. Tenses

บทที่ 10. Review & Summary