เนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.2

เนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.2

เทอม 1

เทอม 2

บทที่ 1. เรื่อง Articles

บทที่ 2. เรื่อง Nouns, Compound Nouns, Pronouns

บทที่ 3. เรื่อง Verb

บทที่ 4. เรื่อง Connectors, Congunctions, Prepositions

บทที่ 5. เรื่อง Vocabulary

บทที่ 6. เรื่อง Adjective, Adverb and Comparison

 

บทที่ 7. Words of Quantity

บทที่ 8. Tenses

บทที่ 9. Question Words, Question Tags

บทที่ 10. Conditional Sentences

บทที่ 11. The Parts of Speech, Agreement
of Subject & Verb, Phrases/Clauses/Sentences,
Order/Request/Suggestion, Exclamations,
Active & Passive Voice, Relative Clause

บทที่ 12. Prefixes-Suffixes, Proverb, Form of Verb