เนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.3

เนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.3

เทอม 1

เทอม 2

บทที่ 1. เรื่อง Articles, Pronouns & Possessive

บทที่ 2. เรื่อง Tenses

บทที่ 3. เรื่อง Auxiliary Verbs, Subject & Verb Agreement, Wish

บทที่ 4. เรื่อง Adjective & Adverb, Comparison of Adjective/Adverb

บทที่ 5. เรื่อง Quantity Words , So & Such

บทที่ 7. เรื่อง Prefix & Suffix

บทที่ 8. เรื่อง Question Words, Question Tags
บทที่ 9. เรื่อง Non-Finite Verbs, Linking Verb

บทที่ 10. เรื่อง Active & Passive Voice, Direct & Indirect Speech
บทที่ 11. เรื่อง Conditional Sentences
บทที่ 12. เรื่อง Additional Sentences, Conjunction,
Connective, Compound-Complex Sentences, 
Defining Clause & Non-definingClause