เนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1

เนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1

เทอม 1

เทอม 2

บทที่ 1. Questions and answers with is/am/are

บทที่ 2. This/that/these/those

บทที่ 3. Questions and answers with do/does

บทที่ 4. Is/Are and Do/Does

บทที่ 5. Would and May

บทที่ 6. How much and How many

บทที่ 7. On/next to/between

บทที่ 8. Sequencing words

บทที่ 1. Questions with what + do

บทที่ 2. Would like and Will have

บทที่ 3. Im ___- ing and I have to

บทที่ 4. Lets and going to

บทที่ 5. Lets/How about.. and like

บทที่ 6 Can and should

บทที่ 7. Adverbs of degree + adjectives

บทที่ 8. Simple past