เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1[T1]

เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 ( เทอม 1 )

เลขหลัก ( พื้นฐาน )

เลขเสริม ( เพิ่มเติม )

 

บทที่ 1. สมบัติของจำนวนนับ

1. ตัวหารร่วมมากและการนำไปใช้

2. ตัวคูณร่วมน้อยและการนำไปใช้

 

บทที่ 2. ระบบจำนวนเต็ม

1. จำนวนเต็ม

2. การบวกจำนวนเต็ม

3. การลบจำนวนเต็ม

4. การคูณจำนวนเต็ม

5. การหารจำนวนเต็ม

6. สมบัติของจำนวนเต็ม

 

บทที่ 3. เลขยกกำลัง

1. ความหมายของเลขยกกำลัง

2. การดำเนินการของเลขยกกำลัง

3. การนำไปใช้

 

บทที่ 4. พื้นฐานทางเรขาคณิต

1. จุด เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง รังสีและมุม

2. การสร้างพื้นฐาน

3. การสร้างรูปเรขาคณิตอย่างง่าย

 

 

 

บทที่ 1. การประยุกต์ 1

1. รูปเรขาคณิต

2. จำนวนนับ

3. ร้อยละในชีวิตประจำวัน

4. ปัญหาชวนคิด

 

บทที่ 2. จำนวนและตัวเลข

1. ระบบตัวเลขโรมัน

2. ระบบตัวเลขฐานต่าง ๆ

3. การเปลี่ยนฐานในระบบตัวเลข

 

 

บทที่ 3. การประยุกต์ของจำนวนเต็ม

 และ เลขยกกำลัง

1. การคิดคำนวณ

2. โจทย์ปัญหา

 

บทที่ 4. การสร้าง

1. การแบ่งส่วนของเส้นตรง

2. การสร้างมุมขนาดต่าง ๆ

3. การสร้างรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน