เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1[T2]

เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 ( เทอม 2 )

เลขหลัก ( พื้นฐาน )

เลขเสริม ( เพิ่มเติม )

บทที่ 1. ทศนิยมและเศษส่วน

1. ทศนิยมและการเปรียบเทียบทศนิยม

2. การบวกและการลบทศนิยม

3. การคูณและการหารทศนิยม

4. เศษส่วนและการเปรียบเทียบเศษส่วน

5. การบวกและการลบเศษส่วน

6. การคูณและการหารเศษส่วน

7. ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมและเศษส่วน

บทที่ 2. การประมาณค่า

1.ค่าประมาณ

2. การปัดเศษ

3. การประมาณค่า

 

บทที่ 3. คู่อันดับและกราฟ

1. คู่อันดับและกราฟของคู่อันดับ

2. กราฟและการนำไปใช้

 

บทที่ 4. สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

1. แบบรูปและความสัมพันธ์ 2. คำตอบของสมการ

3. การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

4. โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 

บทที่ 5. ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ

1. ภาพของรูปเรขาคณิตสามมิติ

2. หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ

3. ภาพที่ได้จากการมองทางด้านหน้า ด้านข้าง และ ด้านบน ของรูปเรขาคณิตสามมิติ

4. รูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์

บทที่ 1. การเตรียมความพร้อมในการ

 ให้เหตุผล

1. ข้อความคาดการณ์

2. ประโยคเงื่อนไข

3. บทกลับของประโยคเงื่อนไข

4. การให้เหตุผล

 

บทที่ 2. พหุนาม

1. เอกนาม

2. การบวกและการลบเอกนาม

3. พหุนาม

4. การบวกและการลบพหุนาม

5. การคูณพหุนาม

6. การหารพหุนาม

 

บทที่ 3. การประยุกต์2

1. แบบรูปของจำนวน

2. ข่ายงาน

3. การประยุกต์ของเศษส่วนและทศนิยม