เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.2 [T1]

เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.2 ( เทอม 1 )

เลขหลัก ( พื้นฐาน )

เลขเสริม ( เพิ่มเติม )

บทที่ 1. อัตราส่วนและร้อยละ

1.อัตราส่วน 2. อัตราส่วนที่เท่ากัน

3. อัตราส่วนของจำนวนหลายๆจำนวน

4.สัดส่วน 5. ร้อยละ

บทที่ 2. การวัด

1.ความเป็นมาของการวัด 2. การวัดความยาว

3. การวัดพื้นที่ 4. การวัดปริมาตรและน้ำหนัก

5. การวัดเวลา

บทที่ 3. แผนภูมิรูปวงกลม

1.การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม

2.การเขียนแผนภูมิรูปวงกลม

บทที่ 4. การแปลงทางเรขาคณิต

1.การเลื่อนขนาน 2. การสะท้อน 3. การหมุน

บทที่ 5. ความเท่ากันทุกประการ

1.ความเท่ากันทุกประการของรูปเรขาคณิต

2.ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม

3.รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีสัมพันธ์กันแบบ ด้าน มุม ด้าน

4.รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีสัมพันธ์กันแบบมุม ด้าน มุม

5.รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีสัมพันธ์กันแบบ ด้าน ด้าน ด้าน

บทที่ 1. สมบัติของเลขยกกำลัง

1.สมบัติของเลขยกกำลัง

2.การดำเนินการของเลขยกกำลัง

3.สมบัติอื่น ๆ ของเลขยกกำลัง

บทที่ 2. พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม

1.ทบทวนพหุนาม

2.การคูณพหุนาม

3.การหารพหุนาม

4.เศษสวนของพหุนาม

5.การคูณและการหารเศษส่วนของพหุนาม

6.การบวกและการลบเศษส่วนของพหุนาม

บทที่ 3. การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ

1. อัตราส่วน

2.ร้อยละ

3.การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ

บทที่ 4. การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต

1.การประยุกต์ของการเลื่อนขนาน

2.การประยุกต์ของการสะท้อน

3.การประยุกต์ของการหมุน

4. เทสเซลเลชัน