เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 [T1]

เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4( เทอม 1 )

เลขหลัก ( พื้นฐาน )

เลขเสริม ( เพิ่มเติม )

บทที่ 1. เซต

1. เซต

2. เอกภพสัมพัทธ์

3. สับเซตและเพาเวอร์เซต

4. ยูเนียน อินเตอร์เซกซันและคอมพล๊เมนต์ของเซต

บทที่ 2 การให้เหตุผล

1. การให้เหตุผลแบบอุปนัย

2. การให้เหตุผลแบบนิรนัย

บททที่ 3  จำนวนจริง

1. จำนวนจริง

2. สมบัติของจำนวนจริงเกี่ยวกับการบวกและการคูณ

3. การนำสมบัติิของจำนวนจริงไปใช้ในการแก้สมการกำลังสอง

4. การไม่เท่ากัน

5. ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนจริง

บทที่ 4 เลขยกกำลัง

1. รากที่ n  ของจำนวนจริง

2. เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกะ

 บทที่ 1. ตรรกศาสตร์เบื้องต้น

1. ประพจน์

2. การเชื่อมประพจน์

3. การหาค่าความจริงของประพจน์

4. การสร้างตารางค่าความจริง

5. รูปแบบของประพจน์

6. สัจนิรันดร์

7. การอ้างเหตุผล

8. ประโยคเปิด

9. ตัวบ่งปริมาณ

10.  ค่าความจริงของประโยค

11. สมมูลและนิเสธของประโยค

12. ค่าความจริงของประโยค

บทที่ 2 ระบบจำนวนจริง

1. จำนวนจริง

2. สมบัติของระบบจำนวนจริง

3. การแก้สมการพหุนามตัวแปรเดียว

4. สมบัติของการไม่เท่ากัน

5. ช่วงและการแก้อสมการ

6. ค่าสัมบูรณ์

7. การแก้สมการและอสมการในรูปค่าสัมบูรณ์

บบที่ 3 ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น

1. การหารลงตัว

2. ขั้นตอนวิธีการหาร

3. ตัวหารร่วมมาก

4. ตัวคูณร่วมน้อย