เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.3 [T1]

เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.3( เทอม 1 )

เลขหลัก ( พื้นฐาน )

เลขเสริม ( เพิ่มเติม )

บทที่ 1. ฟังก์ชัน

1. ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

· ความสัมพันธ์

· โดเมนและเรนจ์

· ฟังก์ชัน

2. ฟังก์ชันเชิงเส้น

3. ฟังก์ชันกำลังสอง

1. กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง

2. การนำกราฟไปใช้ในการแก้สมการและอสมการ

3. การแก้ปัญหาโดยใช้ความรุ้เรื่องฟังก์ชันกำลังสองและกราฟ

4. ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล

บทที่ 1. กรณฑ์ที่สอง

1. สมบัติของ เมื่อ a ³ 0

2. การดำเนินการของจำนวนจริงซึ่งเกี่ยวกับกรณฑ์ที่2

3. การนำไปใช้

 

บทที่ 2. การแยกตัวประกอบพหุนาม

1. การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ที่เป็นผลต่างของกำลังสอง

2. การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง โดยวิธีทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์

3. การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี สูงกว่าที่มีประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็ม

4. การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มี สัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็มโดยใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือ

 

บทที่ 3. สมการกำลังสอง

1. ทบทวนสมการกำลังสอง

2. การแก้สมการกำลังสองโดยวิธีกำลังสองสมบรูณ์

3. โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสอง

 

บทที่ 4. พาราโบลา

1. สมการของพาราโบลา

2. พาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y = ax2

3. พาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y = ax2+k

4. พาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y = a(xh)2+k

5. พาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y = ax2+bk+c