เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.3 [T1]

เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.3( เทอม 1 )

เลขหลัก ( พื้นฐาน )

เลขเสริม ( เพิ่มเติม )

บทที่1 เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร

บทที่2 เรื่อง กราฟ

บทที่3 เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น

บทที่4 เรื่อง ความคล้าย

บทที่1 เรื่อง กรณฑ์ที่สอง

บทที่2 เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนาม

บทที่3 เรื่อง สมการกำลัง2

บทที่4 เรื่อง พาราโบลา

บทที่5 เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร