เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.3 [T2]

เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.3 ( เทอม 2 )

เลขหลัก ( พื้นฐาน )

เลขเสริม ( เพิ่มเติม )

บทที่ 1. อสมการ

1. อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

2. การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

3. โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 

บทที่ 2. ความน่าจะเป็น

1. ความน่าจะเป็น

2. การทดลองสุ่มและเหตุการณ์

3. ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์

4. ความน่าจะเป็นกับการตัดสินใจ

 

บทที่ 3. สถิติ

1. ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล

2. ค่ากลางของข้อมูล

 

บทที่ 4. ทักษะกระบวนการทาง

คณิตศาสาตร์

1. กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

2. ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสาตร์กับตรีโกณมิติ

บทที่ 1. การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูป

สามเหลี่ยม และ รูปสี่เหลี่ยม

1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการให้เหตุผลทางเรขาคณิต

2. ทฤษฎีบทเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม

3. การสร้าง

 

บทที่ 2. ระบบสมการ

1. ระบบสมการที่ประกอบด้วยสมการเชิงเส้น และสมการดีกรีสอง

2. ระบบสมการที่ประกอบด้วยสมการดีกรีสองทั้งสองสมการ

 

บทที่ 3. วงกลม

1. วงกลม

2. มุมที่จุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งของวงกลม

3. คอร์ด

4. เส้นสัมผัสวงกลม

 

บทที่ 4. เศษส่วนของพหุนาม

1. การดำเนินการของเศษส่วนของพหุนาม

2. การแก้สมการเศษส่วนของพหุนาม

3. โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วนของพหุนาม