เนื้อหาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1

เนื้อหาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1

เทอม 1

เทอม 2

บทที่ 1 หน่วยของชีวิตและชีวิตพืช

1. หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

2. ลักษณะโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์

3. การลำเลียงในพืช การแพร่และการออสโมซิส

4. การสืบพันธุ์ และการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช

5. การสังเคราะห์ด้วยแสง

6. เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตของพืชในท้องถิ่น

 

บทที่ 2 สารในชีวิตประจำวัน

1. ความหมายและสมบัติของสาร

2. ประเภทของสารและการจำแนกประเภท

3. การแยกสารเนื้อผสม และสารเนื้อเดียว

4. การแยกสารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 

บทที่ 3 สารละลาย

1. ความหมายและองค์ประกอบของสารละลาย

2. ความเข้มข้นของสารละลาย

3. สมบัติการเป็นกรด-เบสของสารละลาย

4. สารที่ใช้ในการทำความสะอาด

5. ความปลอดภัยในการใช้สารในชีวิตประจำวัน

 

บทที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่

1. แรง ปริมาณสเกลาร์ และปริมาณเวกเตอร์

2. ชนิดของแรง

3. โมเมนตัมของแรง

4. ความหมายของการเคลื่อนที่ และแบบของการเคลื่อนที่

 

บทที่ 2 งานและพลังงาน

1. งานกับการคำนวณเกี่ยวกับงาน

2. พลังงานและการเปลี่ยนรูปของพลังงาน

3. พลังงานความร้อน

4. การใช้และการอนุรักษ์พลังงาน

 

บทที่ 3 บรรยากาศ

1. ส่วนประกอบของอากาศ

2. อุณหภูมิของอากาศและชั้นบรรยกาศ

3. ความดันของอากาศและความชื้นของอากาศ

4. ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ

5. อุตุนิยมวิทยาและมลภาวะในชีวิตประจำวัน