เนื้อหาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1

เนื้อหาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1

เทอม 1

เทอม 2

บทที่ 1 เรื่อง เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร

 

บทที่ 2 เรื่อง สารรอบตัว

 

บทที่ 3 เรื่อง สารละลาย

บทที่ 4 เรื่อง สารละลายกรดและเบส

 

 

บทที่ 1 เรื่อง บรรยากาศ

 

บทที่ 2 เรื่อง ลมฟ้าอากาศ

 

บทที่ 3 เรื่อง การเคลื่อนที่

บทที่ 4 เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต

บทที่ 5 เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช