เนื้อหาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.2

เนื้อหาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.2

เทอม 1

เทอม 2

บทที่ 1 เรื่อง สารและสมบัติของสาร

1. การจำแนกสาร

2. ปฏิกิริยาเคมี

 

บทที่ 2 เรื่อง กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก

1. ทรัพยากรธรณี ดิน หิน แร่ เชื้อเพลิง น้ำ

2. โลกของเรา

 

บทที่ 3 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่

 

 

 

บทที่ 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต

1. ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์

2. อาหารกับการดำรงชีวิต

 

บทที่ 2 แสง