เนื้อหาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.3

เนื้อหาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.3

เทอม 1

เทอม 2

บทที่ 1 ชีวิตและสิ่งแวดล้อม

1. ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น

2. การใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากร

3. ปัญหาสิ่งแวดล้อม

4. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

บทที่ 2 ระบบนิเวศ

1. สิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่

2. ประเภทของระบบนิเวศ

3. ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

4. การถ่ายทอดพลังงาน

 

บทที่ 3 พันธุกรรมและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

1. กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

2. โครโมโซมและสารพันธุกรรม

3. ความหลากหลายของพืชและสัตว์ในท้องถิ่น

4. ความก้าวหน้าของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในปัจจุบัน

บทที่ 1 ไฟฟ้า

5. ปริมาณทางไฟฟ้าและการคำนวณ

6. วงจรและการต่อวงจรไฟฟ้า

7. เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน

8. การใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า

 

บทที่ 2 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

1. อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

2. วงจรอิเล็กทรอนิกส์และการต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์

3. วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจำวัน

 

บทที่ 3 เอกภพ

1. กำเนิดเอกภพและการเปลี่ยนแปลงของเอกภพ

2. กาแลกซีและระบบดาวฤกษ์

3. พลังงานของดาวฤกษ์

4. ระบบสุริยะ

5. เทคโนโลยีอวกาศและการสำรวจ