เนื้อหาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.3

เนื้อหาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.3

เทอม 1

เทอม 2

บทที่ 1 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่

 

บทที่ 2 เรื่อง งานและพลังงาน

 

บทที่ 3 เรื่อง พลังงานไฟฟ้า

 

บทที่ 4  เรื่อง เอกภพและกาแล็กซี่

1. ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ

2. ดวงดาวบนท้องฟ้า

3. เทคโนโลยีอวกาศ

 

บทที่ 5 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อม

1. ระบบนิเวศ

2. มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

 

บทที่ 6 เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม