เนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป. 1

เนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป. 1

สาระการเรียนรู้ ป. 1 ( เล่ม 1 )

สาระการเรียนรู้ ป. 1 ( เล่ม 2 )

Unit1. Phonics, Alphabets, Colors, General Conversation

Unit 2. Article : a/an, Verb to be, Pronouns, Has/Have, This/That

Unit 3. Body Parts
 

  

Unit 4. Animals, Things in classroom, Fruits & Vegetables, Opposites

Unit 5. Numbers & Vocabulary

Unit 6. Review Vocabulary