เนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป. 2

เนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป. 2

สาระการเรียนรู้ ป. 2 ( เล่ม 1 )

สาระการเรียนรู้ ป. 2 ( เล่ม 2 )

Unit1. Noun : Word , Animals, Things in the classroom
 

Unit 2. Article : a/an
 

Unit 3. Verb to be / can

Unit 4. This/That, These/Those, There is/ are , Question

Unit 5. Has / Have
 

Unit 6. Pronouns , Verbs, Adjectives, Preposition/in/on/under
 

Unit 7. Body Parts, Food, Clothes, Sports, Jobs

Unit 8. Room in the house, Family members

Unit 9. Greeting, Number 11-20, Days of the week, Weather