เนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป. 3

เนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป. 3

สาระการเรียนรู้ ป. 3 ( เล่ม 1 )

สาระการเรียนรู้ ป. 3 ( เล่ม 2 )

Unit1. Conversations, Alphabet
 

Unit 2. Articles : a /an / the
 

Unit 3. Verb to be, Much/ Many, Can

Unit 4. This/That, These/Those, They, There is / There are

Unit 5. Has / Have

Unit 6. Pronouns

Unit 7. Singular / Plural
 

Unit 8. Countable & Uncountable Nouns
 

Unit 9. Adjectives

Unit 10. Verb & Negative form

Unit 11. Prepositions

Unit 12. Questions

Unit 13. Vocabulary