เนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป. 4

เนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป. 4

สาระการเรียนรู้ ป. 4 ( เล่ม 1 )

สาระการเรียนรู้ ป. 4 ( เล่ม 2 )

Unit1. Singular & Plural Noun, Preposition, This/That, These/Those
 

Unit 2. Verb to be / Verb to do ,Can

Unit 3. Present Simple Tense
 

Unit4. Present Continuous Tense

Unit5. Adjective

Unit 6. Questions Words
 

Unit 7. some & any
 

Unit 8. How many & How Much..?
 

Unit 9. Past Simple Tense, Future Simple Tense

Unit10. Family , Occupations, Place to go