เนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป. 5

เนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป. 5

สาระการเรียนรู้ ป. 5 ( เล่ม 1 )

สาระการเรียนรู้ ป. 5 ( เล่ม 2 )

Unit1. Conversations
 

Unit 2. Articles (a , an, the)
 

Unit 3. Singular and Plural Nouns
 

Unit4. Countable and Uncountable Noun,            How much  / How many

Unit5. Pronoun

Unit6. Preposition , Comparative/ Superlative Adjective


 

Unit 7. Some / any
 

Unit 8. Question Tags, Questions Words
 

Unit 9. Present Simple Tense
 

Unit 10. Present Continuous Tense

Unit11. Past Simple Tense

Unit12. Future Simple Tense, โจทย์คละ Tense และการเปลี่ยนรูปประโยค

Unit13. Vocabulary