เนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป. 6

เนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป. 6

สาระการเรียนรู้ ป. 6 ( เล่ม 1 )

สาระการเรียนรู้ ป. 6 ( เล่ม 2 )

Unit1. Converssations, Classroom instructions, Occupations, Time, Ordinal Number
 

Unit 2. Pronoun, Noun, Verb to be
 

Unit 3. Adjective
 

Unit4. Adverb

Unit 5. Past Simple Tense, Past Continuous Tense, Present Perfect Tense
 

Unit 6. Preposition, Conjunction
 

Unit 7. Questions Words
 

Unit 8. Questions Tag
 

Unit 9. Vocabulary