เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป. 1

เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป. 1
สาระการเรียนรู้ ป. 1 ( เล่ม 1 ) สาระการเรียนรู้ ป. 1 ( เล่ม 2 )

บทที่ 1. จำนวนนับ 1 - 5 และ 0

บทที่ 2. จำนวนนับ 6 ถึง 9

บทที่ 3. การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9

บทที่ 4. การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9

บทที่ 5. จำนวนนับ 10 - 20

บทที่ 6. การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20

 

 

 

บทที่ 7. การวัดความยาว

บทที่ 8. การชั่ง

บทที่ 9. การตวง

บทที่ 10. จำนวนนับ 21 ถึง 100

บทที่ 11. การเตรียมความพร้อมทาง เรขาคณิต

บทที่ 12. เวลา

บทที่ 13. การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100

บทที่ 14. การบวก ลบ ระคน