เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป. 2

เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป. 2
สาระการเรียนรู้ ป. 2 ( เล่ม 1 ) สาระการเรียนรู้ ป. 2 ( เล่ม 2 )
บทที่ 1. จำนวนนับไม่เกิน 1,000

บทที่ 2. การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100

บทที่ 3. การวัดความยาว

บทที่ 4. การบวกและการลบจำนวนนับ

บทที่ 5. การชั่ง

บทที่ 6. การคูณ

บทที่ 7. เวลา

บทที่ 8. เงิน

บทที่ 9. การหาร

บทที่ 10. การตวง

บทที่ 11. รูปเรขาคณิต

บทที่ 12. การบวก ลบ คูณ หารระคน