เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป. 3

เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป. 3
สาระการเรียนรู้ ป. 3 ( เล่ม 1 ) สาระการเรียนรู้ ป. 3 ( เล่ม 2 )

บทที่ 1. จำนวนนับไม่เกิน 100,000

บทที่ 2. การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000

บทที่ 3. แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง

บทที่ 4. การวัดความยาว
บทที่ 5. เวลา
บทที่ 6. การชั่ง การตวง

บทที่ 7. การคูณ

บทที่ 8. การหาร

บทที่ 9. เงินและการบันทึกรายรับ รายจ่าย

บทที่ 10. จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง

บทที่ 11. รูปเราขาคณิต

บทที่ 12. การบวก ลบ คูณ หารระคน