เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป. 4

เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป. 4
สาระการเรียนรู้ ป. 4 ( เล่ม 1 ) สาระการเรียนรู้ ป. 4 ( เล่ม 2 )

บทที่ 1. จำนวนนับที่มากกว่า 100,000

บทที่ 2. การบวกและการลบ

บทที่ 3. เรขาคณิต

บทที่ 4. การคูณ

บทที่ 5. การหาร

บทที่ 6. ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น,แผนภูมิรูปภาพ,แผนภูมิแท่งและตาราง

บทที่ 7. การวัด การชั่ง การตวง

บทที่ 8. พื้นที่

บทที่ 9. เงิน

บทที่ 10. เศษส่วน

บทที่ 11. เวลา

บทที่ 12. ทศนิยม

บทที่ 13. การบวก ลบ คูณ หารละคน