เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป. 6

เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป. 6

สาระการเรียนรู้ ป. 6 ( เล่ม 1 )

สาระการเรียนรู้ ป. 6 ( เล่ม 2 )

บทที่ 1. จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร 

บทที่ 2. ตัวประกอบของจำนวนนับ
บทที่ 3. เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน

บทที่ 4. ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม

บท ที่ 5. มุม ส่วนของเส้นตรง และเส้นขนาน

บทที่ 6. สมการและการแก้สมการ

บทที่ 7. ทิศและแผนผัง

บทที่ 8. รูปสี่เหลี่ยม

บทที่ 9. รูปวงกลม
บทที่ 10. บทประยุกต์

บทที่ 11. รูปเรขาคณิตสามมิติ และปริมาตรของรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

บทที่ 12. สถิติและความน่าจะเป็น