เนื้อหาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป. 1

เนื้อหาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป. 1

สาระการเรียนรู้ ป. 1 ( เล่ม 1 )

สาระการเรียนรู้ ป. 1 ( เล่ม 2 )

บทที่ 1. ยามเช้าในสวน

- รอบตัวเรามีอะไรบ้าง

- สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต

- ดินมีลักษณะอย่างไร

บทที่ 2. เพื่อนรักของเรา

- เรารู้จักสิ่งมีชีวิตอะไรบ้าง

- พืช 

- สัตว์

 

บทที่ 3. ตัวเรา

บทที่ 4. เรารักของเล่นของใช้

บทที่ 5. ท้องฟ้าแสนสวย