เนื้อหาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป. 5

เนื้อหาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป. 5

สาระการเรียนรู้ ป. 5 ( เล่ม 1 )

สาระการเรียนรู้ ป. 5 ( เล่ม 2 )

บทที่ 1. การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต

 

บทที่ 2 วัสดุและสมบัติของวัสดุ


บทที่ 3. แรงและความดัน

บทที่ 4. เสียงและการได้ยิน

 

บทที่ 5. บรรยากาศของโลก : ลม ฟ้า อากาศ


บทที่ 6. ปรากฎการณ์จากการหมุนรอบตัวเองของโลก : ดวงดาว