เนื้อหาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป. 6

เนื้อหาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป. 6

สาระการเรียนรู้ ป. 6 ( เล่ม 1 )

สาระการเรียนรู้ ป. 6 ( เล่ม 2 )

บทที่ 1. อาหารและสารอาหาร

 

บทที่ 2. ร่างกายมนุษย์

บทที่ 3. สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

บทที่ 4. สารในชีวิตประจำวัน

 

บทที่ 5. วงจรไฟฟ้า

บทที่ 6. หินและการเปลี่ยนแปลง

บทที่ 7. ปรากฎการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ