กสพท

 

Bright Up Center By P'Jeng  (พี่เจ็งติวเตอร์)

ราเอาใจใส่ดูแลน้องๆทุกคนดังบุตรหลาน
และน้องๆ ของเราเอง


ราคาไม่แพง...คุณภาพเยี่ยม

เรียนจริงได้ผลจริงประสบการณ์เกือบ 20  ปี
น้องที่มาเรียนประสบความสำเร็จ
แล้วกว่า 50,000 คน


 

TPAT 1 กสพท (กลุ่มสถาบันแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย)

 

กสพท คือ ?
กสพท หรือ ชื่อย่อมาจากกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย , เป็นการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อใน 4 คณะ
มี คณะแพทยศาสตร์ , คณะทันตแพทยศาสตร์ , คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ โดยนักเรียนที่ต้องการเรียนใน 4 คณะ
ข้างต้นจำเป็นต้องสอบ กสพท โดยจะสามารถสอบได้ปีละ 1 ครั้ง เท่านั้น และคะแนนมีอายุ 1 ปี
 
กสพท ต้องสอบอะไรบ้าง ?

กสพท1

TPAT 1 ( วิชาเฉพาะ กสพท ) หรือวิชาความถนัดทางวิชาชีพของแพทย์
แบ่งเป็น 3 ส่วน เวลาสอบ 3 ชม. 15 นาที : 
1.) PART เชาวน์ปัญญา : เวลา 1.15 ชม. สอบ 8.30 – 9.45 น.
เน้นการทดสอบเชาวน์ปัญญา , อนุกรม , มิติสัมพันธ์ , MATH ทั่วไป คะแนนเต็ม 100 คะแนน

2.) PART จริยธรรมทางการแพทย์ : เวลาสอบ 1 ชม. สอบ 9.55 – 10.55 น.

   เนื้อหาในส่วนนั้นน้องๆจะไม่เคยเจอในห้องเรียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน

3.) PART ความคิดเชื่อมโยง : เวลาสอบ 1 ชม. สอบ 11.30 – 12.30 น.

   เป็นการคิดวิเคราะห์จับใจความต่างๆ คล้าย GAT เชื่อมโยง แต่ยากกว่ามาก คะแนนเต็ม 100 คะแนน
 

A-level วิชาสามัญ หรือการวัดความรู้เชิงวิชาการ ในการสอบเข้า 4 คณะข้างต้นใช้ 5 วิชาหลักดังนี้

1.) วิทยาศาสตร์ ( คิดรวมคะแนน 3 วิชา : ฟิสิกส์ , เคมี , ชีวะ ) 40%

2.) คณิต 1 ( ทั่วพื้นฐาน + เพิ่มเติม ) 20%

3.) อังกฤษ 20%

4.) ภาษาไทย 10%

5.) สังคม 10%

โดยในแต่ละวิชาจะต้องได้คะแนน 30% ขึ้นไป หรือ ขั้นต่ำ 30 คะแนน


สถานที่สอบ กสพท ?

กสพท2