6.ติวเข้าMUIDS

Course ติวเข้า MUIDS
   Course ติวสอบเข้าโรงเรียนสาธิตมหิดลอินเตอร์ MUIDS โรงเรียนสาธิตมหิดลอินเตอร์
เป็นโรงเรียนนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ Mahidol University International Demonstration School
หรือที่เรียกสั้นๆว่า MUIDS เป็นหลักสูตรและมีการเรียนการสอนที่ใช้เป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก
เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนสู่ความเป็นนานาชาติ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับความสนใจจากผู้ปกครอง
และน้องนักเรียนเป็นจำนวนมาก
    

Bright Up Tutor By P'Jeng จึงได้มีการเปิดหลักสูตรติว Course ติวสอบเข้า MUIDS โรงเรียนสาธิตมหิดลอินเตอร์
เปิดติวทุกวิชาที่ใช้ในการสอบ MUIDS สอบวิชา English (ภาษาอังกฤษ) Toefl ITP ซึ่งประกอบด้วย
     1. Structure + error โครงสร้างและการหาที่ผิดของ Grammar
     2. Reading การอ่าน
     3. Listening การฟัง
     4. Writing การเขียน
และมีสอบ Interview (สัมภาษณ์), MAP MATH และ MAP Reading

   
 น้องๆ นักเรียนที่มาเรียนที่ Bright Up Tutor By P'Jeng เรียนแล้วสอบติดจริง 99%
ทุกคน ทุกรอบ ทุกเทอม รับประกันคุณภาพจากประสบการณ์มากกว่า 16 ปี
และเป็นสถาบันแรกที่เปิดติว Course MUIDS สอนทุกวิชาในการสอบ
     เพื่อให้น้องๆ นักเรียนเตรียมความพร้อมก่อน สามารถ ปรึกษาเรื่องเรียน เรื่องเตรียมความพร้อม
ก่อนได้ น้องๆ นักเรียนที่มาติวคอร์ส MUIDS สอบติดจริง 99% ทุกคน ทุกรอบ ทุกเทอม

รอบสอบเข้า 
Mahidol University International Demonstration School (MUIDS)คลิ๊กตรงนี้ดูผลงานน้องๆที่สอบติดเพิ่มเติม