ติวเข้ามหาวิทยาลัย GAT-PAT / TGAT / TPAT / 9 วิชาสามัญ(TCAS)


Bright Up Center By P'Jeng  (พี่เจ็งติวเตอร์)
ราเอาใจใส่ดูแลน้องๆทุกคนดังบุตรหลาน
           และน้องๆ ของเราเอง


     ราคาไม่แพง...คุณภาพเยี่ยม

เรียนจริงได้ผลจริงประสบการณ์กว่า 16 ปี
    น้องที่มาเรียนประสบความสำเร็จ
           แล้วกว่า 50,000 คน

 

GAT - PAT / TGAT / TPAT / 9 วิชาสามัญ (TCAS)

ติวหลักสูตร TCAS (TCAS – Thai university Central Admission System)

สำหรับน้องๆ ม.ปลาย ในทุกวิชา ทุกสาย ทุกคณะ

-ติว GAT ทุกตัว อาทิ GAT Eng , GAT เชื่อมโยง

-ติว PAT ทุกตัว อาทิ PAT1 (PAT คณิต)

  PAT2 (PAT ฟิสิกส์ ,PAT เคมี,PAT ชีวะ,ดาราศาสตร์)

  PAT3(PAT ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์)

  PAT7 (PAT ภาษาต่างประเทศ ทุกภาษา อาทิ ภาษาจีน , ภาษาญี่ปุ่น , ภาษาฝรั่งเศส ,

ภาษาสเปน , ภาษาเกาหลี)
-ติว TGAT
-ติว TPAT

-ติว 9 วิชาสามัญ ทุกวิชา
 ภาษาไทย 
 สังคมศึกษา
 ภาษาอังกฤษ
 คณิตศาสตร์ 1 (พื้นฐาน + เพิ่มเติม) 
 ฟิสิกส์
 เคมี 
 ชีววิทยา 
 คณิตศาสตร์ 2 
 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

 

 

เรียนที่ Bright Up Center

     ที่ Bright Up Center By P'jeng เราเข้าใจน้อง ๆ เกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ที่น้องๆ เจอในข้อสอบเราจึงมุ่งเน้นในการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ของน้อง ๆ

โดยได้ผลลัพธ์ออกมาที่ดีเลิศน้อง ๆ ที่มาเรียนที่ Bright Up Center ทุกคนสอบผ่านได้ตั้งแต่รอบแรก

และได้คะแนนสูงมากและสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยในฝันได้สูงถึง 99% ทุกคน ทุกรอบ ทุกเทอม

ด้วยเทคนิคเฉพาะตัวและหลักสูตรเฉพาะทางของ Bright Up Tutor By P'Jeng
ที่ทำให้น้องๆนักเรียนเรียนแล้วเข้าใจ วัดผลได้ เกรดเพิ่มจริง สอบติดจริงอีกทั้ง
ตลอดเวลา 16 ปี ที่ทางโรงเรียนกวดวิชา Bright Up Tutor By P'jeng ได้ทำ
ให้น้องๆ นักเรียนประสบความสำเร็จกว่าหลายหมื่นคน ทุก Class สอนสด
ราคาเริ่มเพียงวิชาละ 1,000 บาทต่อเดือนเท่านั้น
มาเรียนดูจะรู้ว่า Bright Up Tutor By P'Jeng เจ๋งแค่ไหน!!

ปรึกษาวางแผนการเรียนปรับพื้นฐานสอบเข้าโรงเรียนและมหาวิทยาลัยชั้นนำ ฟรี!! มาดูการเปลี่ยนแปลงการสอบใน TCAS 66 กันนะคะ!

1. วัดความถนัด

1.1 TGAT (Thai General Aptitude Test) : ความถนัดทั่วไป
 

TGAT เป็นอีกหนึ่งการสอบที่จะนำมาใช้เป็นทางเลือกของ TCAS64 - TCAS65 ซึ่งจะถูกนำมาใช้เต็มรูปแบบใน TCAS66
เอามาแทนการสอบ GAT แบบเดิม และเป็นการสอบแบบวัดสมรรถนะ ทักษะทั่วไป ที่เป็นทักษะในการใช้ทำงานในอนาคต

 

TGAT สอบอะไรบ้าง??

TGAT แบ่งการสอบออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

 

1. English Communication – ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ (800 คะแนน)

- Evidence-Based Reading

- Writing and Language Usage

 

2. Cognitive & Logical Thinking – ทักษาการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล (800 คะแนน)

- Quantitative Math

- Analytical and Logical thinking

 

3. Future Workforce Competencies – ทักษะการใช้ทำงานในอนาคต (800 คะแนน)

- Essential skills

- Global citizen attitude

 

ทั้ง 3 ส่วน เป็นทักษะที่เกิดจากการที่น้อง ๆ เรียนรู้มาในอดีต สะสมมาตั้งแต่ตอนเด็ก จนถึงปัจจุบัน และเป็นทักษะที่เกิดจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งจะไม่สามารถเรียน อ่านได้จากตำรา

 

TGAT ใช้สำหรับยื่น TCAS รอบ 1 PORTFOLIO และ/หรือ รอบ 2 โควตา และเป็นทางเลือกให้มหาวิทยาลัย

เป็นการสอบที่ใช้เป็นทางเลือกให้กับมหาวิทยาลัยใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก TCAS คือ เกณฑ์รับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
ยังมีเหมือนเดิม แต่จะมีบางมหาวิทยาลัย บางสาขา อาจจะกำหนดใช้ 
TGAT เข้ามาเพิ่มเติม หากน้องไม่ได้สอบ ก็สามารถเข้า
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ โครงการต่าง ๆ ที่ใช้เกณฑ์แบบเดิมได้ และหากน้องสอบ แล้วได้คะแนนเป็นที่น่าพอใจ ก็สามารถใช้ 
TGAT
เป็นทางเลือกในการเพิ่มโอกาสติดให้ตัวเองได้

 

TGAT สอบแบบไหน ใครสอบได้บ้าง
 

- TGAT กำหนดจัดสอบ 3 ครั้ง ช่วงเดือนพฤษภาคมสิงหาคมพฤศจิกายน

- TGAT ไม่ได้วัดความรู้ทางวิชาการ ม.4, ม.5, ม.6 สามารถสอบได้ทุกระดับ

- TGAT เป็นการสอบแบบ 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ (เลือกสอบได้)

- TGAT เป็นการสอบที่สอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์


 

1.2 TPAT (Thai Professional Aptitude Test) : ความถนัดทางด้านวิชาชีพ
 

TPAT เป็นอีกหนึ่งการสอบที่จะนำมาใช้เป็นทางเลือกของ TCAS64 - TCAS65 ซึ่งจะถูกนำมาใช้เต็มรูปแบบใน TCAS66
และเป็นการสอบแบบวัดสมรรถนะ ทักษะทางด้านวิชาชีพ ที่เป็นทักษะในการใช้ทำงานในอนาคต

 

TPAT สอบอะไรบ้าง??

TPAT1 : ความถนัดแพทย์ (กสพท. มี 3 พาร์ท เช่นเดิม)

- TPAT2 : ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
- TPAT3 : ความถนัดทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์
- TPAT4 : ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
- TPAT5 : ความถนัดทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
 

TPAT สอบช่วงไหน?
 

- TPAT กำหนดจัดสอบ ช่วงเดือน ธันวาคม

- TGAT ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการยื่นสมัครรอบ 1 รูปแบบ Portfolio

- TGAT คะแนนเต้มวิชาละ 100 คะแนน

 

2. วัดความรู้

วัดความรู้ประยุกต์ (Applied Knowledge Level : A-Level) : วิชาสามัญ

วิชาสามัญ สอบอะไรบ้าง??

1. วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ประยุกต์ ประกอบด้วย 2 ส่วน คณิตศาสตร์พื้นฐาน คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

2. วิชาสามัญ วิทยาศาสตร์ประยุกต์

3. วิชาสามัญ ฟิสิกส์
4. 
วิชาสามัญ เคมี

5. วิชาสามัญ ชีววิทยา
6. 
วิชาสามัญ ภาษาไทย

7. วิชาสามัญ สังคมศึกษา

8. วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ
9. 
วิชาสามัญ ภาษาต่างประเทศ
     ประกอบไปด้วย 6 ภาษา คือ

    - วิชาสามัญ ภาษาต่างประเทศ ภาษาฝรั่งเศส

    - วิชาสามัญ ภาษาต่างประเทศ ภาษาเยอรมัน   

    - วิชาสามัญ ภาษาต่างประเทศ ภาษาญี่ปุ่น     

    - วิชาสามัญ ภาษาต่างประเทศ ภาษาจีน     

    - วิชาสามัญ ภาษาต่างประเทศ ภาษาบาลี     

    - วิชาสามัญ ภาษาต่างประเทศ ภาษาเกาหลี

 


วิชาสามัญ สอบช่วงไหน?

- วิชาสามัญ กำหนดจัดสอบ ช่วงเดือน มีนาคม

- วิชาสามัญ คะแนนเต้มวิชาละ 100 คะแนน

 

ทำไมต้องเรียน TGAT / TPAT / วิชาสามัญ A-Level  (TCAS) ที่ Bright Up Center

ที่ Bright Up Center By P’Jeng เราเชี่ยวชาญการสอนและ ด้วยประสบการณ์กว่า 16 ปี ทำให้เราเข้าใจผู้เรียน เกี่ยวกับปัญหาด้านต่างๆที่
ส่วนใหญ่ผู้เรียนจะพบเจอในการสอบ เราจึงมุ่งเน้นวิเคราะห์เทคนิคต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนเห็นผลจริง โดยนักเรียนทุกคนที่มาเรียนที่
Bright Up Center สามารถสอบ TGAT / TPAT / วิชาสามัญ A-level (TCAS) ได้ ตั้งแต่ครั้งแรกและได้คะแนนสูงมากถึง 99% ทุกคน ทุกรอบ และสอบติดมหาวิทยาลัยชั้นนำได้

 

ทำไมต้องเรียนที่นี่,เรียนที่นี่ดีอย่างไร
Bright Up Tutor By P'Jeng
     1) เราเข้าใจน้องๆเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เจอในข้อสอบเราจึงมุ่งเน้นพัฒนาทักษะเรามีประสบการณ์การสอนมากกว่า 16 ปี

เป็นประกัน นักเรียนมาเรียนแล้วประสบความสำเร็จกว่า 50,000 คน เป็นโรงเรียนกวดวิชาที่ได้รับการรับรองและควบคุมโดย
กระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนกวดวิชาของเรายังได้รับความไว้วางใจจากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ ของไทย
ในการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของนักเรียนและพนักงานอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

     2) ครูอาจารย์มีเทคนิคในการอธิบายการทำข้อสอบให้ถูกต้องภายในระยะเวลาจำกัดและสามารถอธิบายให้นักเรียนเข้าใจ
ได้ง่ายไม่ว่านักเรียนจะมีพื้นฐานอย่างไรก็ตาม

     3) ความเอาใจใส่และจรรยาบรรณของสถาบัน โดยเราคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนเป็นหลัก ให้สมกับค่าที่ว่า

 

“Your success is our goal”  "ความสำเร็จของคุณคือเป้าหมายของเรา"

ด้วยเทคนิคเฉพาะตัวและหลักสูตรเฉพาะทางของ Bright Up Tutor By P'Jengที่ทำให้น้องๆนักเรียนเรียนแล้วเข้าใจ วัดผลได้
เกรดเพิ่มจริง สอบติดจริงอีกทั้งตลอดเวลา 16 ปี ที่ทางโรงเรียนกวดวิชา Bright Up Tutor By P'jeng ได้ทำให้น้องๆ
นักเรียนประสบความสำเร็จกว่าหลายหมื่นคน ทุก Class สอนสด มาเรียนดูจะรู้ว่า Bright Up Tutor By P'Jeng เจ๋งแค่ไหน!!


      

 

ผลงานความสำเร็จของน้องๆ ที่เรียนที่ Bright Up Tutor By P'Jeng


 


นี่คือส่วนหนึ่งของความประทับใจของผู้ปกครอง