TGAT-TPAT- A-Level วิชาสามัญ (TCAS ติวเข้ามหาวิทยาลัย)


Bright Up Center By P'Jeng  (พี่เจ็งติวเตอร์)
ราเอาใจใส่ดูแลน้องๆทุกคนดังบุตรหลาน
           และน้องๆ ของเราเอง


     ราคาไม่แพง...คุณภาพเยี่ยม

เรียนจริงได้ผลจริงประสบการณ์เกือบ 20 ปี
    น้องที่มาเรียนประสบความสำเร็จ
           แล้วกว่า 50,000 คน

 

 

มาดูการเปลี่ยนแปลงการสอบใน TCAS 66 กัน!


 

TGAT : 


1. TGAT (Thai General Aptitude Test) : ความถนัดทั่วไx

TGAT เป็นอีกหนึ่งการสอบที่จะนำมาใช้เป็นทางเลือกของ TCAS64 - TCAS65 ซึ่งจะถูกนำมาใช้เต็มรูปแบบ TCAS66 เอามาแทนการสอบ GAT แบบเดิม และเป็นการสอบแบบวัดสมรรถนะ ทักษะทั่วไป ที่เป็นทักษะในการใช้ทำงานในอนาคต

 

TGAT สอบอะไรบ้าง??

 

TGAT แบ่งการสอบออกเป็น 3 Parts ได้แก่

 

PART 1 : วิชาภาษาอังกฤษ (English Communication) (800คะแนน)

 

จะทดสอบ ทั้งหมด 2 วิชา ดังนี้

 

1. Speaking

- Question-Response

- Short conversations

- Long conversations

 

2. Reading

- Text completion

- Reading comprehension

 

PART 2 : การคิดอย่างมีเหตุผล (Critical and Logical Thinking) (800คะแนน)

(ไม่ใช่ข้อสอบบทความแบบ GAT เชื่อมโยง)

- ความสามารถทางภาษา

-  ความสามารถทางตัวเลข

- ความสามารถทางมิติสัมพันธ์

- ความสามารถทางเหตุผล

เป็นข้อสอบที่ออกจากการวัดความเป็นเหตุเป็นผล / ตรรกะ / และการแก้ปัญหา

 

PART 3 : สมรรถนะการทำงานในอนาคต (FUTURE WORKFORCE COMPETENCIES) (800คะแนน)

    ข้อสอบจะออกทั้งหมด 4 ส่วน คือ

1. การสร้างคุณค่าและนวัตกรรม

การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical thinking)

- การแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ (Professional problem solving)

- ความคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative thinking)

2. การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน

การระบุปัญหา (Identifying problems)

- การแสวงหาทางออก (Generating and selecting solutions)

- การนำทางออกไปแก้ปัญหา (Implementation)

- การประเมินทางออกเพื่อการพัฒนาปรับปรุง (Evaluation)

 

3. การบริหารจัดการอารมณ์

การตระหนักรู้ตนเอง (Self awareness)

- การควบคุมอารมณ์และบุคลิกภาพ (Personality and emotional control)

- ความเข้าใจผู้อิ่น (Interpersonal understanding)

 

4.. การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมของสังคม

การมุ่งเน้นการบริการสังคม (Service orientation)

- จิตสำนึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental responsibility)

- การสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น (Creating local benefits)TGAT ใช้สำหรับยื่น TCAS รอบ 1 PORTFOLIO และ/หรือ รอบ 2 โควตา และเป็นทางเลือกให้มหาวิทยาลัย

เป็นการสอบที่ใช้เป็นทางเลือกให้กับมหาวิทยาลัยใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก TCAS คือ เกณฑ์รับต่างๆ ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ยังมีเหมือนเดิม
แต่จะมีบางมหาวิทยาลัย บางสาขา อาจจะกำหนดใช้ TGAT เข้ามาเพิ่มเติม หากน้องไม่ได้สอบ ก็สามารถเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆ โครงการต่างๆ
ที่ใช้เกณฑ์แบบเดิมได้ และหากน้องสอบ แล้วได้คะแนนเป็นที่น่าพอใจ ก็สามารถ ใช้ TGAT เป็นทางเลือกในการเพิ่มโอกาสติดให้ตัวเองได้

 

TGAT สอบแบบไหน ใครสอบได้บ้าง

- TGAT กำหนดจัดสอบ 3 ครั้ง ช่วงเดือนพฤษภาคม, สิงหาคม, พฤศจิกายน

- TGAT ไม่ได้วัดความรู้ทางวิชาการ ม.4, ม.5, ม.6 สามารถสอบได้ทุกระดับ

- TGAT เป็นการสอบแบบ 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ (เลือกสอบได้)

- TGAT เป็นการสอบที่สอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์

 

2. TPAT (Thai Professional Aptitude Test) : ความถนัดทางด้านวิชาชีพ

TPAT เป็นอีกหนึ่งการสอบที่จะนำมาใช้เป็นทางเลือกของ TCAS64 - TCAS65 ซึ่งจะถูกนำมาใช้เต็มรูปแบบใน TCAS66 และเป็นการสอบแบบวัดสมรรถนะ
ทักษะทางด้านวิชาชีพ ที่เป็นทักษะในการใช้ทำงานในอนาคต

 

TPAT สอบอะไรบ้าง??
- TPAT1 : ความถนัดแพทย์ (กสพท. มี 3 พาร์ท เช่นเดิม)

- TPAT2 : ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

- TPAT3 : ความถนัดทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์

- TPAT4 : ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

- TPAT 5 : ความถนัดทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
 

TPAT สอบช่วงไหน?

- TPAT กำหนดจัดสอบ ช่วงเดือน ธันวาคม

- TGAT ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการยื่นสมัครรอบ 1 รูปแบบ Portfolio

- TGAT คะแนนเต้มวิชาละ 100 คะแนน

 

A-LEVEL หรือ วิชาสามัญ

วัดความรู้ประยุกต์ (Applied Knowledge Level : A-Level) : วิชาสามัญ

จำนวนข้อสอบ เน้นการวิเคราะห์ มากขึ้น และเด็กนักเรียน ที่เรียนสายวิทย์ จะสอบทั้งวิชา

คณิตเพิ่มเติม และพื้นฐาน 

A – LEVEL : จะสอบแบบกระดาษ (PAPER) 100% จะไม่มีการสอบ แบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)


วิชาสามัญ สอบอะไรบ้าง??

คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็น 9 วิชาหลักๆ ดังนี้

1. วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ประยุกต์ ประกอบด้วย 2 ส่วน คณิตศาสตร์พื้นฐาน คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

2. วิชาสามัญ วิทยาศาสตร์ประยุกต์
3. วิชาสามัญ ฟิสิกส์
4. วิชาสามัญ เคมี
5. วิชาสามัญ ชีววิทยา
6. วิชาสามัญ ภาษาไทย
7. วิชาสามัญ สังคมศึกษา
8. วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ
9. วิชาสามัญ ภาษาต่างประเทศ

 

ประกอบไปด้วย 6 ภาษา

    - วิชาสามัญ ภาษาต่างประเทศ ภาษาฝรั่งเศส

    - วิชาสามัญ ภาษาต่างประเทศ ภาษาเยอรมัน   

    - วิชาสามัญ ภาษาต่างประเทศ ภาษาญี่ปุ่น

    - วิชาสามัญ ภาษาต่างประเทศ ภาษาจีน

    - วิชาสามัญ ภาษาต่างประเทศ ภาษาบาลี     

    - วิชาสามัญ ภาษาต่างประเทศ ภาษาเกาหลี


วิชาสามัญ สอบช่วงไหน?
    - วิชาสามัญ กำหนดจัดสอบ ช่วงเดือน มีนาคม

ทำไมต้องเรียน TGAT / TPAT / วิชาสามัญ A-Level  (TCAS) ที่ Bright Up Center

ที่ Bright Up Center By P’Jeng เราเชี่ยวชาญการสอนและ ด้วยประสบการณ์กว่า 17 ปี ทำให้เราเข้าใจผู้เรียน เกี่ยวกับปัญหาด้านต่างๆที่ส่วนใหญ่ผู้เรียนจะพบเจอในการสอบ เราจึงมุ่งเน้นวิเคราะห์เทคนิคต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนเห็นผลจริง โดยนักเรียนทุกคนที่มาเรียนที่ Bright Up Center สามารถสอบ TGAT / TPAT / วิชาสามัญ A-level (TCAS) ได้ ตั้งแต่ครั้งแรกและได้คะแนนสูงมากถึง 99% ทุกคน ทุกรอบ และสอบติดมหาวิทยาลัยชั้นนำได้

 

ทำไมต้องเรียนที่นี่,เรียนที่นี่ดีอย่างไร
Bright Up Tutor By P'Jeng
1) เราเข้าใจน้องๆเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เจอในข้อสอบเราจึงมุ่งเน้นพัฒนาทักษะเรามีประสบการณ์การสอนเกือบ 20 ปี เป็นประกัน นักเรียนมาเรียนแล้วประสบความสำเร็จกว่า 50,000 คน เป็นโรงเรียนกวดวิชาที่ได้รับการรับรองและควบคุมโดย กระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนกวดวิชาของเรายังได้รับความไว้วางใจจากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ ของไทยในการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของนักเรียนและพนักงานอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
2) ครูอาจารย์มีเทคนิคในการอธิบายการทำข้อสอบให้ถูกต้องภายในระยะเวลาจำกัดและสามารถอธิบายให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายไม่ว่านักเรียนจะมีพื้นฐานอย่างไรก็ตาม
3) ความเอาใจใส่และจรรยาบรรณของสถาบัน โดยเราคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนเป็นหลัก ให้สมกับค่าที่ว่า

 

“Your success is our goal”  "ความสำเร็จของคุณคือเป้าหมายของเรา"

ด้วยเทคนิคเฉพาะตัวและหลักสูตรเฉพาะทางของ Bright Up Tutor By P'Jeng ที่ทำให้น้องๆนักเรียนเรียนแล้วเข้าใจ วัดผลได้

เกรดเพิ่มจริง สอบติดจริงอีกทั้งตลอดเวลาเกือบ 20 ปี ที่ทางโรงเรียนกวดวิชา Bright Up Tutor By P'jeng ได้ทำให้น้องๆ

นักเรียนประสบความสำเร็จกว่าหลายหมื่นคน ทุก Class สอนสด มาเรียนดูจะรู้ว่า Bright Up Tutor By P'Jeng เจ๋งแค่ไหน!!
 


 

นี่คือส่วนหนึ่งของน้องๆ ที่มาเรียน Bright Up Tutor By P'Jeng

แล้วสอบเข้ามหาวิทยาลัยในฝันได้

 

 
นี่คือส่วนหนึ่งของรีวิวความประทับใจของผู้ปกครองและน้องๆ

ที่มาเรียน Bright Up Center By P'Jeng


ชมรีวิวความประทับใจของผู้ปกครองและน้องๆ เพิ่มเติม>>>คลิ๊ก