Bright Up Center By P'Jeng  (พี่เจ็งติวเตอร์)
ราเอาใจใส่ดูแลน้องๆทุกคนดังบุตรหลาน
           และน้องๆ ของเราเอง


     ราคาไม่แพง...คุณภาพเยี่ยม

เรียนจริงได้ผลจริงประสบการณ์กว่า 16 ปี
    น้องที่มาเรียนประสบความสำเร็จ
           แล้วกว่า 50,000 คน

 

 

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4 - ม.6)

    การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6) ซึ่งจะต้องมุ่งเน้นการเรียนการเพิ่มพูนความรู้
และทักษะเฉพาะด้าน ในด้านความถนัด ในด้านความสามารถ และในด้านความสนใจของน้อง ๆ แต่ละคน ทั้งด้าน
การเรียนและด้านวิชาชีพ ทักษะกระบวนการคิดขั้นสูงสามารถนำความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อในระดับ
ชั้นที่สูงขึ้น
    ฉะนั้นแล้วทาง P'Jeng Tutor จึงได้มีการคิดวางแผนพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้น้อง ๆ ที่มาเรียนได้มีทักษะต่างๆ ดังนี้
    1.  ได้มีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่ดีขึ้น
    2.  ได้มีเกรดเพิ่มขึ้น
    3.  น้อง ๆ จะเข้าใจเนื้อหาที่เรียนได้ง่ายขึ้น 
    เพียงระยะเวลาอันสั้นเรามั่นใจ เราขอดูแลน้อง ๆ ทุกคน เปรียบเสมือนเป็นน้อง ๆ และบุตรหลานของเราเอง
น้องๆ และผู้ปกครองจะไม่เสียเงินและเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์อย่างแน่นอน

ทาง Bright Up Tutor By P'Jeng ได้มีการสอนติวเข้มเข้าโรงเรียนชั้นนำต่าง ๆ ทั้ง ภาคสามัญ (ภาคไทย) , English Program (EP) , International Program
โดยน้องๆ จะเลือกเรียนตามหลักสูตรตามกระทรวงศึกษาธิการหรือเลือกเรียนเรื่อง วิชา บทเรียน ที่ไม่เข้าใจได้ สามารถเลือก วัน เวลา เนื้อหาทุกอย่างได้
วิชาที่เปิดสอน
    - เลข (Math)
    - วิทยาศาสตร์ (Science)
    - ฟิสิกส์ (Physics)
    - ชีววิทยา (Biology)
    - เคมี (Chemistry)
    - สังคม (Social Studies)
    - อังกฤษ (English)
          - Listening (ฟัง), Speaking(พูด), Writing(เขียน), Grammar+Error (ไวยกรณ์+หาที่ผิดของคำ), Reading+Vocabulary(อ่าน+คำศัพท์)
สามารถเลือกเรียนได้ เรียนเดี่ยว, เรียนกลุ่ม(จัดกลุ่มมาเองตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป ถึง 15 คน), กลุ่มที่ทางสถาบันจัดให้

 

ทำไมต้องเรียนที่นี่,เรียนที่นี่ดีอย่างไร
Bright Up tutor By P'Jeng

1) เราเข้าใจน้องๆเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เจอในข้อสอบเราจึงมุ่งเน้นพัฒนาทักษะ
เรามีประสบการณ์การสอนมากกว่า 16 ปี เป็นประกัน นักเรียนมาเรียน
แล้วประสบความสำเร็จกว่า 50,000 คน เป็นโรงเรียนกวดวิชาที่ได้รับการรับรอง
และควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนกวดวิชาของเรายังได้รับความ
ไว้วางใจจากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ ของไทย
ในการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของนักเรียนและพนักงานอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
2) ครูอาจารย์มีเทคนิคในการอธิบายการทำข้อสอบให้ถูกต้องภายในระยะเวลาจำกัด
และสามารถอธิบายให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายไม่ว่านักเรียนจะมีพื้นฐานอย่างไรก็ตาม
3) ความเอาใจใส่และจรรยาบรรณของสถาบัน โดยเราคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนเป็นหลัก ให้สมกับค่าที่ว่า

 “Your success is our goal”  "ความสำเร็จของคุณคือเป้าหมายของเรา"

ด้วยเทคนิคเฉพาะตัวและหลักสูตรเฉพาะทางของ Bright Up Tutor By P'Jeng
ที่ทำให้น้องๆนักเรียนเรียนแล้วเข้าใจ วัดผลได้ เกรดเพิ่มจริง สอบติดจริงอีกทั้ง
ตลอดเวลา 16 ปี ที่ทางโรงเรียนกวดวิชา Bright Up Tutor By P'jeng ได้ทำ
ให้น้องๆ นักเรียนประสบความสำเร็จกว่าหลายหมื่นคน ทุก Class สอนสด
ราคาเริ่มเพียงวิชาละ 1,000 บาทต่อเดือนเท่านั้น
มาเรียนดูจะรู้ว่า Bright Up Tutor By P'Jeng เจ๋งแค่ไหน!!

ปรึกษาวางแผนการเรียนปรับพื้นฐานสอบเข้าโรงเรียนและมหาวิทยาลัยชั้นนำ ฟรี!!  

ผลงานน้องๆที่เรียนที่ Bright Up Tutor By P'Jeng


Course ติวเข้ามหาวิทยาลัย TCAS

    TCAS เป็นระบบที่ใช้สำหรับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นอุดมศึกษาซึ่งใครหลายคน
ก็ใช้หลักสูตร TCAS ในการที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา TCAS มีหลายรอบด้วยกัน
รอบที่1 Porfolio ช่วงเวลาที่สมัครจะเป็นช่วงเดือนธันวาคมสามารถสมัครได้ที่มหาวิทยาลัยโดยตรง
รอบที่2 โควต้า จะเป็นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม สมัครได้ที่มหาวิทยาลัยโดยตรง
รอบที่3  รับตรงร่วม/กสพท. ช่วงเดือนเมษายน จะเน้นวิชา GAT / PAT 9 วิชาสามัญ
           9 วิชาสามัญมีวิชา ภาษาไทย, สังคม, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์1, ฟิสิกส์, เคมี, ชีวะ, 
           คณิตศาสตร์2 (สายศิลป์) และ วิทยาศาสตร์ทั่วไป (สายศิลป์)
รอบที่4 Admission ช่วงเดือนพฤษภาคม เน้นวิชา GAT/PAT50, GPAX20, ONET30
          สมัครได้ที่เว็บไซต์ ทปอ.
รอบที่5 รับตามอิสระ ช่วงเดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน จะเน้นเรื่องคะแนนสอบ/คุณสมบัติ
          สามารถสมัครได้ที่มหาวิทยาลัยโดยตรง

Bright Up Tutor By P'Jeng ได้เปิดติวหลักสูตร TCAS จะมีติว PAT1, PAT2 , 9 วิชาสามัญ
GAT Eng, GAT เชื่อมโยง ONet น้องๆสามารถโทรปรึกษาเรื่องเรียนได้ฟรี Bright Up Tutor By P'Jeng
จะดูแลน้องๆ ทุกคนตลอดจนถึงการสอบด้วยประสบการณ์กว่า 16 ปี น้องที่เรียนสอบติดจริง 99%

ทุกคน ทุกรอบ ทุกเทอม

ผลงานน้องๆที่สอบติดมหาวิทยาลัยชื่อดัง
 
 
    หลักสูตรเนื้อหาการสอน
  ตรงตามกระทรวงศึกษาธิการ


คณิตศาสตร์    

เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 [T1]
เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 [T2]
เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.5 [T1]
เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.5 [T2]
เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.6 [T1]
เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.6 [T2]
      
ภาษาอังกฤษ    

เนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.4
เนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.5
เนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.6

วิทยาศาสตร์    

เนื้อหาหลักสูตรวิชาฟิสิกส์ ระดับชั้น ม.4
เนื้อหาหลักสูตรวิชาฟิสิกส์ ระดับชั้น ม.5
เนื้อหาหลักสูตรวิชาฟิสิกส์ ระดับชั้น ม.6
เนื้อหาหลักสูตรวิชาชีววิทยา ระดับชั้น ม.4 - ม.6
เนื้อหาหลักสูตรวิชาเคมี ระดับชั้น ม.4 - ม.6


 

นี่คือส่วนหนึ่งของความประทับใจของผู้ปกครอง