มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4 - ม.6)

    การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6) ซึ่งจะต้องมุ่งเน้นการเรียนการเพิ่มพูนความรู้
และทักษะเฉพาะด้าน ในด้านความถนัด ในด้านความสามารถ และในด้านความสนใจของน้อง ๆ แต่ละคน ทั้งด้าน
การเรียนและด้านวิชาชีพ ทักษะกระบวนการคิดขั้นสูงสามารถนำความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อในระดับ
ชั้นที่สูงขึ้น
    ฉะนั้นแล้วทาง P'Jeng Tutor จึงได้มีการคิดวางแผนพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้น้อง ๆ ที่มาเรียนได้มีทักษะต่างๆ ดังนี้
    1.  ได้มีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่ดีขึ้น
    2.  ได้มีเกรดเพิ่มขึ้น
    3.  น้อง ๆ จะเข้าใจเนื้อหาที่เรียนได้ง่ายขึ้น 
    เพียงระยะเวลาอันสั้นเรามั่นใจ เราขอดูแลน้อง ๆ ทุกคน เปรียบเสมือนเป็นน้อง ๆ และบุตรหลานของเราเอง
น้องๆ และผู้ปกครองจะไม่เสียเงินและเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์อย่างแน่นอน


ทาง Bright Up Tutor By P'Jeng ได้มีการสอนติวเข้มเข้าโรงเรียนชั้นนำต่าง ๆ ทั้ง ภาคสามัญ (ภาคไทย) , English Program (EP) , International Program
โดยสอนแบ่งเป็น
    1.  วิชาหลัก    - เลข (Math) 
                        - วิทย์ (Science)   
                        - อังกฤษ (English)
                        - ไทย (Thai)
                        -  สังคม (Social Study)
   2.  ความรู้ทั่วไป และ วัดทักษะความรุ้ (Aptitude Test)
        สามารถเรียนได้ตั้งแต่ ป.5


สอนติวเข้มเข้าโรงเรียนชั้นนำต่าง ๆ อาทิ เช่น
    1. โรงเรียนสตรีวิทยา
    2. โรงเรียนอัสสัมชัญ
    3.  โรงเรียนเซนโยเซฟคอนแวนด์
    4.  โรงเรียนกาญจนาภิเษก
    5.  โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง
    6.  โรงเรียนโพธิสาร
    7.   โรงเรียนโยธินบูรณะ
          ฯลฯ

- เดี่ยว (ตัวต่อตัว)
- กลุ่มจัดมาเองตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปถึง 15 คน
 
คณิตศาสตร์    

เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 [T1]
เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 [T2]
เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.5 [T1]
เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.5 [T2]
เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.6 [T1]
เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.6 [T2]
      
ภาษาอังกฤษ    

เนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.4
เนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.5
เนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.6

วิทยาศาสตร์    

เนื้อหาหลักสูตรวิชาฟิสิกส์ ระดับชั้น ม.4
เนื้อหาหลักสูตรวิชาฟิสิกส์ ระดับชั้น ม.5
เนื้อหาหลักสูตรวิชาฟิสิกส์ ระดับชั้น ม.6
เนื้อหาหลักสูตรวิชาชีววิทยา ระดับชั้น ม.4 - ม.6
เนื้อหาหลักสูตรวิชาเคมี ระดับชั้น ม.4 - ม.6
 
หลักสูตรเรียนส่วนตัว
น้องๆสามารถเรียนเดียว (คนเดี่ยว) หรือจัดกลุ่มกับเพื่อนๆ มาเรียนเอง ตั้งแต่ 2-10 คน โดย สามารถเลือกวิชา บท และเรื่องที่ต้องการเรียนได้โดยทางสถาบันจะใช้ครูที่ชำนาญเฉพาะด้านและวิชา
นั้นๆคุณครูที่ชำนาญเฉพาะวิชาที่น้องๆต้องการเรียน เป็นการเรียนการสอนแบบตัวต่อตัวกับ คุณครูที่ชำนาญเฉพาะวิชาที่น้องๆต้องการเรียน
 
 
คอร์สกลุ่ม
เป็นการเรียนการสอนแบบหลายๆคนในห้องเดียวกันกับคุณครูที่ชำนาญเฉพาะวิชาที่น้องๆต้องการเรียน
แต่ละกลุ่มจะมีขนาดไม่เกิน 10-15 คนเพื่อความมีประสิทธิภาพในการสอนค่ะ
ทางสถาบันมีการสอน 2 แบบคือ
1.แบบคอร์สเดี่ยวจะเป็นการเรียนแบบตัวต่อตัวกับคุณครูที่ชำนาญเฉพาะวิชาที่น้องๆต้องการเรียน
2.แบบคอร์สกลุ่มจะเป็นการเรียนแบบหลายๆคนในห้องเดียวกันกับคุณครูที่ชำนาญเฉพาะวิชาที่น้องๆต้องการเรียน
น้องๆสามารถเลือกเรียนวิชาใดก็ได้ที่ต้องการเรียนเช่น ภาษาไทย, อังกฤษ, เลข, สังคม,วิทยาศาสตร์เลือกวัน และเวลาเรียนได้ตามที่น้องๆสะดวก
โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่02-889-2975
080-243-1111
เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป. 1
เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป. 2
เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป. 3
เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป. 4
เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป. 5
เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป. 6

น้องๆสามารถเลือกเรียนวิชาใดก็ได้ที่ต้องการเรียน เช่น เคมี, ชีวะ, ฟิสิกส์,ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, สังคมศึกษา และน้องๆสามารถเลือกเวลาเรียนได้ตามที่น้องๆสะดวกค่ะ