มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)
    

     หลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
เป็นช่วงการศึกษาที่ให้น้องๆ ได้มุ่งเน้นให้มีการสำรวจความถนัดและความสนใจของน้อง ๆ เอง จะมีการ
ส่งเสริมพัฒนาบุคลิกภาพ มีทักษะในการคิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตตลอดจนใช้พื้นฐานใน
การประกอบอาชีพ หรือการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นให้มีประสิทธิภาพ
    ดังนั้น P'Jeng Tutor  จึงได้มีการวางแผนคิดพัฒนาหลักสูตร ในการเรียนการสอน เพื่อที่จะให้น้อง ๆ ที่มาเรียน
ที่ P'Jeng tutor แล้วนั้น ได้มีทักษะต่าง ๆ ดังนี้
    1. น้อง ๆ จะมีทักษะต่างๆ ที่ดีขึ้น
    2. น้อง ๆ มีเกรดการเรียนเพิ่มขึ้น
    3.  น้องเข้าใจเนื้อหาเรียนได้ง่ายขึ้น


P'Jeng Tutor มีสอนหลักสูตรดังนี้
 
1. ภาคสามัญ (ภาคไทย)
 • เรียนเดี่ยว (ตัวต่อตัว)
 • กลุ่มจัดมาเอง 2 - 15 คน
 • กลุ่มที่สถาบันจัดให้
 • เลข (Math)          
 • วิทย์ (Science)
 • อังกฤษ (English)
 • ไทย (Thai)
 • สังคม (Social Study)
2. ภาค English Program (EP)
 • เรียนเดี่ยว (ตัวต่อตัว)
 • กลุ่มจัดมาเอง 2 - 15 คน
 • กลุ่มที่สถาบันจัดให้
 • เลข (Math)          
 • วิทย์ (Science)
 • อังกฤษ (English)
 • ไทย (Thai)
 • สังคม (Social Study)
3. ภาค International Program
 • เรียนเดี่ยว (ตัวต่อตัว)
 • กลุ่มจัดมาเอง 2 - 15 คน
 • กลุ่มที่สถาบันจัดให้
 • เลข (Math)          
 • วิทย์ (Science)
 • อังกฤษ (English)
 • ไทย (Thai)
 • สังคม (Social Study)

    โดยน้อง ๆ จะเลือกเรียนตามหลักสูตรของที่โรงเรียนเพื่อเพิ่มเกรด หรือ หลักสูตรตามกระทรวงศึกษาธิการ หรือ เลือก
เรื่อง วิชา บทเรียนที่ไม่เข้าใจ โดยกรณีที่น้องๆ เรียนเดี่ยว หรือจัดกลุ่มมาเอง สามารถเลือก วัน เวลา วิชา เนื้อหาทุกอย่าง
ได้ เรามีเปิดสอนทุกวิชา ดังนี้


     1.  เลข (Math)

     2.  วิทย์ (Science)

     3. อังกฤษ (English)  Speaking (พูด) , Reading + Vocabulry (อ่าน + คำศัพท์) , Writing (เขียน) , Grammar + Error (ไวยากรณ์ + คำผิด)

     4. ไทย (Thai)

     5. สังคม (Social Study)

- เดี่ยว (ตัวต่อตัว)
- กลุ่มจัดมาเองตั้งแต่ 2 คน ถึง 15 คน

                     
 
คณิตศาสตร์    

เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้น ม.1 [T1]
เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้น ม.1 [T2]
เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้น ม.2 [T1]
เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้น ม.2 [T2]
เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้น ม.3 [T1]
เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้น ม.3 [T2]

ภาษาอังกฤษ    
 
เนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1
เนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.2
เนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.3

วิทยาศาสตร์    

เนื้อหาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1
เนื้อหาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.2
เนื้อหาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.3

 
 

หลักสูตรเรียนส่วนตัว

 

น้องๆสามารถเรียนเดียว (คนเดี่ยว) หรือจัดกลุ่มกับเพื่อนๆ มาเรียนเอง ตั้งแต่ 2-10 คน โดย สามารถเลือกวิชา บท และเรื่องที่ต้องการเรียนได้โดยทางสถาบันจะใช้ครูที่ชำนาญเฉพาะด้านและวิชา

นั้นๆคุณครูที่ชำนาญเฉพาะวิชาที่น้องๆต้องการเรียน เป็นการเรียนการสอนแบบตัวต่อตัวกับ คุณครูที่ชำนาญเฉพาะวิชาที่น้องๆต้องการเรียน

 

 
 

คอร์สกลุ่ม

 

เป็นการเรียนการสอนแบบหลายๆคนในห้องเดียวกันกับคุณครูที่ชำนาญเฉพาะวิชาที่น้องๆต้องการเรียน

แต่ละกลุ่มจะมีขนาดไม่เกิน 10-15 คนเพื่อความมีประสิทธิภาพในการสอนค่ะ

ทางสถาบันมีการสอน 2 แบบคือ
1.แบบคอร์สเดี่ยวจะเป็นการเรียนแบบตัวต่อตัวกับคุณครูที่ชำนาญเฉพาะวิชาที่น้องๆต้องการเรียน
2.แบบคอร์สกลุ่มจะเป็นการเรียนแบบหลายๆคนในห้องเดียวกันกับคุณครูที่ชำนาญเฉพาะวิชาที่น้องๆต้องการเรียน
น้องๆสามารถเลือกเรียนวิชาใดก็ได้ที่ต้องการเรียนเช่น ภาษาไทย, อังกฤษ, เลข, สังคม,วิทยาศาสตร์เลือกวัน และเวลาเรียนได้ตามที่น้องๆสะดวก
โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่02-889-2975
080-243-1111
เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป. 1
เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป. 2
เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป. 3
เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป. 4
เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป. 5
เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป. 6

น้องๆสามารถเลือกเรียนวิชาใดก็ได้ที่ต้องการเรียน เช่น ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, สังคมศึกษา,

วิทยาศาสตร์ และน้องๆสามารถเลือกเวลาเรียนได้ตามที่น้องๆสะดวกค่ะ