เนื้อหาหลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษา

     ชั้นประถมศึกษาเป็นการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนตามบทบาทหน้าที่ของนักเรียน ทางP'Jeng tutor ได้เห็นถึง

ความสำคัญในการศึกษาของน้องๆ จึงได้มีการวางแผนจัดการเรียนให้กับน้องๆ ได้ศึกษาตั้งแต่แรกเริ่มคือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1
ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.1 - ป.6) เพราะการเรียนตั้งแต่เริ่มแรก จะทำให้น้อง ๆ รักในการเรียนใส่ใจในการเรียน การศึกษาระดับ
ประถมศึกษา เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุ่งพัฒนาการเรียน ที่ดีที่สุด ให้มีความสามารถในการใช้ชีวิตให้น้อง ๆ มีความรู้ และทักษะ
พื้นฐานในการดำรงชีวิต และในระดับที่สูงขึ้นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
    ดังนั้นทาง P'Jeng Tutor จึงได้มีการพัฒนาหลักสูตรและได้มีการวางแผนระบบการเรียนการสอนเพื่อให้น้องๆ ทุกคนที่มาเรียนที่
P'Jeng Tutor ได้มี

    1) น้องมีทักษะขั้นพื้นฐานที่ดีขึ้น
    2) น้องมีเกรดเพิ่มขึ้น
    3) น้องเข้าใจเนื้อหาที่เรียนได้ง่ายขึ้น
    เพียงแค่ในระยะเวลาอันสั้น เรามั่นใจ ที่จะดูแลน้องๆ ทุกคนเปรียบเสมือนเป็นน้องของเราเอง
และผู้ปกครองจะไม่เสียเงินและเวลาโดยเปล่าประโยชน์อย่างแน่นอน

- เดี่ยว (ตัวต่อตัว)

- กลุ่มจัดมาเองตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปถึง 15 คน


 นี่คือส่วนหนึ่งของน้องๆ ที่มาเรียนเพิ่มเกรดที่ Bright up tutor by P'Jeng แล้วเกรดเพิ่มจริง

     
คณิตศาสตร์    

เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป. 1
เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป. 2
เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป. 3
เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป. 4
เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป. 5
เนื้อหาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป. 6

ภาษาอังกฤษ    

เนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป. 1
เนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป. 2
เนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป. 3
เนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป. 4
เนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป. 5
เนื้อหาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป. 6


วิทยาศาสตร์    

เนื้อหาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป. 1
เนื้อหาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป. 2
เนื้อหาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป. 3
เนื้อหาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป. 4
เนื้อหาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป. 5
เนื้อหาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป. 6