ทีมงานผู้สอน
  ประวัติผู้บริหาร


นางสาว ธิตินาจ ลีลาองอาจ (อาจารย์พี่เจ็ง)
การศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษา Taylor Lakes Secondary College (Melbourne, Australia)
(เรียนจบตั้งแต่อายุ 16 ปี)
- ระดับปริญญาตรี: Mahidol University International College Computer Science Major
เอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ (เรียนจบภายใน 3 ปี 3 เดือน) 
- ระดับปริญญาโท: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคภาษาอังกฤษ คณะเศรษฐศาสตร์ 
เอกเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและการเงิน (International Economics & Finance)
- ระดับปริญญาโท : Rikkyo University ,Tokyo , Japan
(ได้รับทุนแลกเปลี่ยนระหว่างจุฬา-ญี่ปุ่นทั้งจุฬาได้แค่ 2 ทุน เท่านั้น) 
 
 การทำงาน 
-   อดีตวิทยากรในการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ 
-   โรงแรม Eastin Bangkok Hotel
-   โรงแรมเฟิร์ส First Hotel Bangkok
-   บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) 
-   ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหาร โรงเรียนกวดวิชามงคลพัฒนา (Bright Up Center)
-   ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-   ได้รับเชิญเป็นวิทยากรตามสถาศึกษาต่างๆ


                    อาจารย์พี่เจ็งได้รับเชิญไปสอนเป็นอาจารย์พิเศษ
                                ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
          
                        อาจารย์พี่เจ็งไปสอนที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
          
                       อาจารย์พี่เจ็งไปสอนที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์   
          
                         
                         
 อาจารย์พี่เจ็งได้รับเชิญไปแนะแนวที่
                            โรงเรียนคาเบรียลอุปถัมภ์

         
                   อาจารย์พี่เจ็งไปสอนที่โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
         
 
                   อาจารย์พี่เจ็งไปสอนที่โรงเรียนวัดนายโรง
        
        

      
      

      
     
       
        
       
      
     
สอนโดยทีมงานคณาจารย์วุฒิปริญาโท-เอก ที่มีประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
จากจุฬา ธรรมศาสตร์ มหิดล และต่างประเทศอาทิ
USA, Australia โดยความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ