บรรยากาศสอนนอกสถานที่
บรรยากาศอาจารย์พี่เจ็งได้รับเชิญไปสอนเป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  
  
ภาพบรรยากาศอาจารย์พี่เจ็งไปสอนที่ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์